Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

Rada městské části Praha 16 zve občany na XII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná v pondělí 23. listopadu 2020 od 17.00 hod. v Aule ZŠ Praha-Radotín, Loučanská 1112.

 


Rada městské části Praha 16
zve občany na
řádné XII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16,
které se koná v pondělí 23. listopadu 2020 od 17.00 hod. v Aule ZŠ Praha-Radotín, Loučanská 1112 

Program:

Složení slibu nového člena ZMČ Mgr. Matěje Pomahače
 1. Kontrola zápisu z XI. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 30. září 2020
 2. Kontrola plnění usnesení 
 3. STA + OE - informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do září 2020
 4. STA + OE - informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 v období od 10/2020 do 12/2020
 5. STA + OE - zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 9. listopadu 2020
 6. STA + OE - zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 5. října 2020
 7. STA + OMH - podpis Smlouvy o převodu správy majetku hlavního města Prahy (předání nově pořízených movitých věcí pro Městskou policii hlavního města Prahy-Obvodní ředitelství Praha 5), uzavřené mezi Městskou částí Praha 16 a Hlavním městem Praha-Městskou policií hlavního města Prahy 
 8. STA + OMH - záměr prodeje spoluvlastnického podílu ideální 3/5 pozemku parc.č. 1892/39, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 vlastníkovi zbývajícího spoluvlastnického podílu ideální 4/10 a stavby bez čp/če - zděné garáže postavené na pozemku panu Rostislavu Hrychovi, Praha-Radotín
 9. Místostarosta + OMH - podání žádosti o odejmutí správy svěřené věci, a to stavby „Splašková kanalizace Šárovo kolo v Praze – Radotíně“, prostřednictvím Odboru evidence majetku Magistrátu hlavního města Prahy   
 10. Místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VVP/G33/12873/1841216 k tíži pozemků parc.č. 944/1 a 949/2 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5 
 11. TAJ + KÚ (Personální úsek) – souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu s Ing. Irenou Farníkovou 
 12. STA – informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16
 13. Místostarosta – informace o investiční výstavbě v Radotíně
 14. Návrhový výbor – odsouhlasení usnesení XII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16
 15. Dotazy členů zastupitelstva
 16. Diskuse - dotazy občanů

Bod „Dotazy občanů“ bude zařazen od 19.00 – 19.30 hod.Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 13.11.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 807 x
Vytisknout