• Záměr prodeje pozemku parc.č. 963/19 v k.ú. Radotín

  04.07.2022 / Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění záměr prodeje pozemku parc.č. 963/19, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 30 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže postavené na pozemku. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 1226/2022 ze dne 25. 5. 2022 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. XXI/17/22 ze dne 20. 6. 2022.
 • Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín

  04.07.2022 / Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr směny části pozemku parc.č. 2510/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené jako pozemek parc.č. 2510/14 o výměře 108 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 3076/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené jako pozemek parc.č. 3076/5 o výměře 25 m2 ve vlastnictví xxxx, včetně finančního vyrovnání rozdílné výměry směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 . Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 1154/2022 ze dne 16. 3. 2022 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. XXI/19/22 ze dne 20. 6. 2022.
 • Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/62 v k.ú. Radotín

  04.07.2022 / Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/62, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 283 m2 náležícího k bytovému domu Radkovská č.p. 1014 spoluvlastníkům bytového domu. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 1212/2022 ze dne 11. 5. 2022 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. XXI/16/22 ze dne 20. 6. 2022.
 • Záměr prodeje pozemku parc.č. 557/2 v k.ú. Radotín

  04.07.2022 / Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákonač. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, záměr prodeje pozemku parc.č. 557/2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 228 m2 dosavadním nájemcům a spoluvlastníkům navazujících pozemků parc.č. 556/1 a 556/2 v k.ú. Radotín. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 1190/2022 ze dne 27. 4. 2022 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. XXI/15/22 ze dne 20. 6. 2022.
 • Oznámení záměru uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 19.12.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2014, dodatku č. 2 ze dne 27. 10. 2015 a dodatku č. 3 ze dne 29.06.2018

  04.07.2022 / Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní se společností Residence Radotín Dva, s.r.o., IČO: 07204957, se sídlem Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9 – Vysočany, jehož předmětem je prodej pozemků: • parc. č. 344/6 o výměře 479 m2, který vznikl na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku ze dne 5. 5. 2022, č. 3940 – 7722132/2022, vyhotovený Ing. Irenou Strakovou, (dále jen „Geometrický plán“), a to oddělením z pozemku p. č. 344/1, a • pozemek p. č. 345/1 o výměře 319 m2, který vznikl na základě Geometrického plánu, a to oddělením z pozemku p. č. 345, a • p. č. 357/70 o výměře 3 692 m2, který vznikl na základě Geometrického plánu, a to oddělením z pozemku p. č. 357/1, vše ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 16.
 • Sběrný dvůr bude 5. a 6. července uzavřen

  04.07.2022 / Dovolujeme si upozornit, že radotínský sběrný dvůr bude během následujících státních svátků 5. a 6. července uzavřen.
 • Slunečné počasí přiblížilo začátek koupací sezóny. V biotopu Radotín už přivítali první návštěvníky

  04.07.2022 / Český rozhlas | Region | Zprávy | 13.5.2022 | Autor: Kristýna Vašíčková, kš
 • Chcete tip na netradiční sport? Nabízíme boxlakros

  04.07.2022 / Deník.cz | Sport | 27.6.2022 | Autor: Michal Káva
 • Usnesení Vlády ČR týkající se ubytování

  01.07.2022 / Vláda ČR schválila 29. června usnesení týkající se některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
 • Částečná uzavírka v ulici Zderazská

  01.07.2022 / Na základě povolení Magistrátu HMP dojde v termínu od 4. července do 28. srpna 2022 z důvodu rekonstrukce tlakové kanalizace, ke zúžení komunikace v ul. Zderazská v úseku: Kolová – Otínská na jeden jízdní pruh.