Boj o Berounku pokračuje

I přesto, že Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o vnitrozemské plavbě, která by po souhlasu Senátu a podpisu prezidenta vyřadila Berounku ze seznamu potenciálních dopravně významných vodních cest, Ministerstvo dopravy stále nemá tuto záležitost za ukončenou a snaží se, aby v budoucnu došlo ke splavnění tohoto toku. 

Jinak si totiž nelze vysvětlit dopis, který došel zástupcům samospráv dotčených obcí na konci března. Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. v něm informuje o zahájení analýzy „Prověření ekonomické efektivity rozsahu a formy potenciálního splavnění Berounky“. Jeho zadavatelem je Ředitelství vodních cest zřizované právě Ministerstvem dopravy.

Pokud Senát zákon schválí a podepíše ho prezident, naplní se požadavky hlavního města Prahy, pražských městských částí, obcí a měst ve Středočeském kraji, které se dlouhodobě stavěly proti navrhovaným zásahům do krajiny a výstavbě rozsáhlých vodních děl. Senát se bude návrhem zákona zabývat na schůzi od 2. května. Dosud je Berounka od 37. říčního kilometru po přístav Radotín vymezena jako dopravně významná vodní cesta a podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, musí investor, tedy Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest, prosazovat splavnění vodního toku. 

Splavnost Berounky předpokládá výstavbu rozsáhlých vodních děl – jezů a zdymadel. Kromě vyhloubení dna přibližně na 40kilometrovém úseku toku od Berouna po Radotín a úprav koryta řeky, by mělo jít o výstavbu dvou nových jezů, několika plavebních komor, zvýšení jezu v Karlštejně nebo vybudování plavebního kanálu v říční nivě u Lipenců a Dolních Černošic. 

Na Zbraslavi se proto 16. dubna uskutečnilo jednání zástupců samospráv, které se nacházejí podél potenciální vodní cesty a stály u aktivity „Zachraňme Berounku“ z května 2018 (Praha 16, Lipence, Velká Chuchle, Zbraslav, Černošice, Hlásná Třebaň a Zadní Třebaň), Institutu pro plánování a rozvoj  hlavního města Prahy, delegátů Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest a firmy Sweco Hydroprojekt a.s. Projektant této společnosti představil tři hlavní tematické části projektu splavnění Berounky – marketingovou analýzu, návrh technického řešení a ekonomické posouzení. 

Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest - prověření ekonomické efektivity, rozsahu a formy potenciálního splavnění Berounky  (pdf, 2,9 Mb) 
Prezentace společnosti Sweco Hydroprojekt, a.s.

Karel HanzlíkStarostové v diskuzi uvedli řadu protiargumentů i konkrétních připomínek. ,,V zadání projektu analýzy zásadně chybí vyhodnocení hodnot a funkcí krajiny a posouzení vlivů záměrů na životní prostředí“, sděluje účastník jednání, radotínský starosta Karel Hanzlík, a dodává další konkrétní argument: „například výstavba radotínského jezu by významně změnila charakter toku, negativně ovlivnila právě dokončenou protipovodňovou ochranu v Šárově kole, kde by došlo ke zpětnému vzdmutí a zvýšení hladiny spodní vody, finálně ke zhoršení povodňových stavů.“


Další zásadní argumenty směřovaly na nedostatečnou infrastrukturu a zvýšení zátěže obcí turistickým ruchem, které by byly spojeny se zvýšenými náklady na udržení veřejného pořádku pro dotčené samosprávy. Představitelé obcí a městských částí tak jednoznačně trvají na svém nesouhlasu se záměrem splavnění Berounky a dalšími aktivitami vedoucími k jakémukoliv splavnění. V neposlední řadě starostové vnímají tento projekt jako nehospodárné využití veřejných finančních prostředků s ohledem na stav projednávání novely zákona. Protože připomínky ke studii nejsou závazné, bylo dohodnuto, že obce a městské části budou o průběhu projektu informovány a budou moci svůj názor vyjádřit v připomínkovém řízení. Koncept projektu by měl být připraven a představen na společném projednávání na konci června.

Tisková konference k nesouhlasu se splavněním Berounky, 21.5.2018
Berounka v Praze-Radotíně


Související články:
"Zachraňme Berounku v její přírodní kráse i pro budoucí generace,“ volají starostové
Berounka by neměla být vodní cestou


Zveřejněno: 26.04.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2507 x
Vytisknout