Hlášení trvalého pobytu

Hlášení trvalého pobytu 

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Hlášení trvalého pobytu

4. Základní informace k životní situaci

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území České republiky, a to v objektu určeném pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě i orientačním.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
 • zákonný zástupce za občana omezeného na svéprávnosti k právním úkonům
 • zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen:

 • předložit vyplněný a podepsaný originál formulář Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, kde občan vyplňuje pouze bílé kolonky
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu
 • občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas
 • občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny
 • nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou. 

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, oprávněná užívat předmětný objekt (nebo jeho část), který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro ubytování nebo individuální rekreaci (kolaudace).

Veškeré doklady občan předkládá v originálu nebo úředně ověřené kopii.

Nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložit doklady dle výše uvedeného, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu na území České republiky měl občan poslední místo trvalého pobytu nebo hlášené místo trvalého pobytu podle zvláštních právních předpisů. Neměl-li občan pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se narodil, nebo sídlo zvláštní matriky v případě, že se narodil v cizině.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

 • Na obecním úřadu
 • V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí
 • Na území vojenských újezdů na újezdních úřadech

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ve správním obvodu Prahy 16 ohlásí občan změnu místa trvalého pobytu na příslušném úřadu městské části dle místa nového trvalého pobytu, a to:

 • Úřad městské části Praha – Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha-Velká Chuchle, tel.: 257 941 041, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 –12.00 a 13.00 – 17.30 hod., čtvrtek 8.00 – 11.00 hod., pro obvod Praha-Velká Chuchle a Praha-Malá Chuchle
 • Úřad městské části Praha – Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence, tel.. 257 922 641, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod., po předchozí domluvě na uvedeném telefonním čísle lze pro přihlášení k trvalému pobytu domluvit i jiný termín.
 • Úřad městské části Praha – Lochkov, Za Ovčínem 1, 154 00 Praha-Lochkov, tel.: 257 811 836, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hod., po předchozí domluvě na uvedeném telefonním čísle lze pro přihlášení k trvalému pobytu domluvit i jiný termín.
 • Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení  evidence obyvatel a osobních dokladů, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, tel.: 234 128 245, 234 128 247, 234 128 229, úřední hodiny - pro obvod Praha-Radotín
 • Úřad městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, tel.: 257 111 832, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 – 18.00 hod., poslední žádost bude vyřízena v 11.45 hod. a v 17.45 hod., po předchozí domluvě na uvedeném telefonním čísle lze pro přihlášení k trvalému pobytu domluvit i jiný termín (mimo pátku),pro obvod Praha-Lahovice, Praha-Zbraslav

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • originál vyplněného a podepsaného formuláře Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • platný občanský průkaz, u něhož není z důvodu jiné změny trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část, občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
 • doklad opravňující užívat byt nebo dům nebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu

Dle § 14 odst. 1 písm. c) bod 6 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu.

Ve správním obvodu Prahy 16 lze žádost o vydání občanského průkazu podat u Úřadu městské části Praha 16, Odbor občansko správní, oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, telefon: 234 128 247, 234 128 229, 234 128 245, úřední hodiny: pondělí a středa 8. 00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod., úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00 hod.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ohlašovně podle svého místa trvalého pobytu, a to zasláním písemného ohlášení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky, které musí obsahovat jeho ověřený podpis nebo osobně předloženým písemným ohlášením.

Zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vyznačené části nebo na návrh oprávněné osoby (návrh je ve formátu pdf, 174 kB) za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat - § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Originál formuláře Přihlašovací lístek k trvalému pobytu je k dispozici na každé ohlašovně, ve správním obvodu Prahy 16 na úřadech městských částí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti. Občan mladší 15 let je od výše uvedeného správního poplatku osvobozen.
 • 50 Kč v hotovosti – za písemné potvrzení o místě trvalého pobytu, rodinném stavu,
 • 50 Kč v hotovosti – za poskytnutí písemné informace vlastníkům objektu určeného k bydlení – viz bod 22 této informace
 • 100 Kč - podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu za každou osobu v návrhu,
 • 100 Kč - ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Po převzetí poplatku ohlašovnou, bude občanům vydána stvrzenka o zaplacení výše uvedených  správních poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud občan předloží ohlašovně veškeré potřebné doklady (viz bod 6) a uhradí správní poplatek, je změna místa trvalého pobytu na příslušné ohlašovně okamžitě zaevidována. Zaměstnanec ohlašovny oddělí vyznačenou část občanského průkazu a současně vydá občanovi, který ohlásil změnu místa trvalého pobytu „Potvrzení  o změně trvalého pobytu,“ které občan spolu s občanským průkazem a dalšími doklady předkládá k žádosti o vydání nového občanského průkazu.

Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu, nejméně však 15 dnů, k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Obyvatelům správního obvodu Prahy 16 doporučujeme využít služeb on-line rezervace na pracoviště Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu městské části Praha 16.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek občanovi vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud se při hlášení změny místa trvalého pobytu zjistí nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v předkládaném občanském průkazu a s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel a občan nedostatky po výzvě ohlašovny ve stanovené lhůtě neodstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

Ohlašovna ve správním řízení rozhoduje o zrušení údaje o místě trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Ve správním obvodu Prahy 16 se lze proti rozhodnutí odvolat k Odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hlavního města Prahy, prostřednictvím Úřadu městské části, který napadené rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Přestupku dopustí ten, kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést – za tento přestupek může být uložena pokuta do výše 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Lze zrušit údaj o místě trvalého pobytu?

Údaj o místě trvalého pobytu lze ve správním řízení zrušit, jsou-li splněny podmínky stanovené § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu:
a)  byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
b)  byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení,
c)  zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle výše uvedeného bodu c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby (pdf, 174 kB) uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v bodu c) ohlašovně prokázat.

22. Další informace

Případné dotazy Vám zodpovíme na telefonní lince č. 234 128 245, 234 128 247, 234 128 229.

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana České republiky, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu. Pro správní obvod Prahy 16 tuto informaci poskytuje Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů na adrese Praha 5 – Radotín, náměstí Osvoboditelů 21/2a. Zde je rovněž k dispozici formulář k této žádosti. Správní poplatek za písemnou odpověď činí 50 Kč za každou i započatou stránku písemné odpovědi.

Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva vnitra.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Vydání občanského průkazu

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

26. Kontaktní osoby

Čermáková Lenka 
Legnavská Mária
Raková Petra
Šustková Jitka

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.9.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.9.2019

29. Datum konce platnosti popisu

neuvedeno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce.

V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle předchozího odstavce, rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se narodil nebo sídlo zvláštní matriky v případě, že se narodil v cizině. Obdobně se postupuje také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě, jenž je občanem České republiky, písemně požádá o utajení své osoby v souvislosti s porodem.

Zveřejněno: 26.05.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 26.09.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 23110 x
Vytisknout