Identifikace provozovny a zařízení

Z novely č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, platné od 1. července 2016, vyplynula nová povinnost.

Všichni evidenti a ohlašovatelé v oblasti odpadového hospodářství jsou povinni identifikovat provozovny a zařízení v evidenci odpadů údaji IČP (identifikační číslo provozovny) a IČZ (identifikační číslo zařízení). IČP je desetimístné číslo, které přidělují od 1.7.2010 živnostenské úřady. Každá provozovna má vlastní identifikační číslo. V případě, že je v jedné provozovně více podnikajících subjektů, pak každý subjekt bude mít svoje vlastní IČP.

IČZ je přiděluje krajský úřad a skládá se z písmen CZ a pětimístného pořadového čísla. Krajský úřad IČZ přiděluje zařízením určeným ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů (§ 14 odst. 1). Je třeba rozlišovat, zda se jedná o zařízení na využívání odpadů jako vstupní suroviny (§ 14 odst. 2) nebo zařízení na využívání biologicky rozložitelného materiálu (§ 33b odst. 1).

Poprvé budou původci odpadů a oprávněné osoby povinni uvádět IČP a IČZ při ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016.

Zveřejněno: 20.04.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2877 x
Vytisknout