Volby do Evropského parlamentu

Termín voleb
Hlasovací lístky
Kdo může volit
Voličské průkazy
Průběh hlasování ve volební místnosti
Volební místnosti

Termín voleb
Volebními dny jsou pátek 24. května a sobota 25.  května 2019. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. 

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží voliči do svých schránek nejpozději 3 dny před volbami. Pokud je ve svých schránkách mít nebudou, mohou si je vyzvednout na ÚMČ Praha 16 u Odboru občansko správního nebo je obdrží ve dny voleb přímo ve volební místnosti.

Kdo může volit
Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovená omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Právo volit ve volbách do Evropského parlamentu mají i občané jiného členského státu Evropské unie, kteří jsou trvalým či přechodným pobytem v Praze-Radotíně a alespoň druhý den voleb dosáhnou 18 let. Jestliže občané jiného členského státu EU již v minulosti volili ve volbách do Evropského parlamentu (2004, 2009, 2014) jsou do seznamu voličů zapsáni automaticky. 

Pokud však ve volbách do Evropského parlamentu nevolili, musí buď: 
 • podat žádost k zapsání do volebního seznamu pro Evropský parlament (nevolili ani do zastupitelstev obcí),
 • požádat o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí, ve kterém jsou vedeni, jestliže v minulosti požádali o zapsání do volebního seznamu pro volby do obecních zastupitelstev.
Žádosti o zapsání do voličského seznamu pro volby do Evropského parlamentu mohou občané jiných členských států EU podat nejpozději do 14.4.2019 u ÚMČ Praha 16 (info).

Voličské průkazy
O voličský průkaz si může volič požádat od vyhlášení voleb. ÚMČ Praha 16, Odbor občansko správní vydá voličský průkaz voliči, který je u tohoto úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Podání žádosti o vydání voličského průkazu může být učiněno:
 1. osobně – do 22. 5. 2019 do 16:00 hodin (uzavření seznamu voličů),
 2. písemně – podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb – do 17.5.2019, podání v listinné podobě musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem,
 3. elektronicky – pouze prostřednictvím datové schránky.
Předání voličského průkazu (nejdříve 15 dní přede dnem voleb – od 9.5.2019):
 1. osobně voliči,
 2. osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
 3. zasláním voliči do vlastních rukou.
Voličský průkaz lze užít po celém území České republiky, nikoliv v zahraničí.

Průběh hlasování ve volební místnosti
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po vstupu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost, buď platným občanským průkazem, nebo cestovním dokladem, v případě občana jiného členského státu EU i průkazem o povolení k trvalému pobytu či potvrzením o přechodném pobytu.

Po prokázání totožnosti volič obdrží úřední obálku, se kterou se odebere za zástěnu, do místa určeného pro úpravu hlasovacích lístků, kde do ní vloží upravený hlasovací lístek. Následně tuto obálku vhodí do volební urny. Úpravu hlasovacího lístku může volič provést přímo v prostoru k tomu vymezeném, za zástěnou nebo si je může přinést upravené již z domova a za zástěnou je již pouze vloží do úřední obálky.

Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To činí tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu.

V prostoru za zástěnou – určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo s voličem přítomen ani člen okrskové volební komise. Pouze s voličem, který sám nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst či psát, může být přítomen jiný volič, který mu pomůže lístek upravit a vložit do obálky.

Volič rovněž může ze závažných zdravotních důvodů požádat, aby své volební právo mohl uskutečnit mimo volební místnost – doma. Požádat může před volbami na ÚMČ Praha 16, u Odboru občansko správního a ve dnech voleb přímo u okrskové volební komise. Na takovouto žádost vyšle okrsková volební komise své dva členy s přenosnou schránkou přímo do místa bydliště voliče. 

Upozorňujeme voliče, že pokud by v průběhu voleb zjistili, že nemají platný občanský průkaz, bude po dobu konání voleb otevřeno Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, Odboru občansko správního ÚMČ Praha 16, na adrese nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín. Zde mohou voliči požádat o vystavení nového občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, jenž jim bude vystaven na počkání, avšak s dobou platnosti pouze na jeden měsíc. S sebou je třeba přinést stávající občanský průkaz, 2 shodné fotografie, rodný list a doklad o rodinném stavu. 

Volební místnosti
 • Volební okrsek č. 16001
  Hala u jídelny Pečovatelské služby Praha – Radotín, K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín, pro voliče bydlící v oblasti Edenu na adrese:
  Častonická, Hadravská, Jarkovská, K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým hájem, Prvomájová – č. or. lichá čísla 1-9 (stará zástavba), Safírová, Slavičí, Slinková, Strážovská – č. or. 3-17 a 2-6, U Drážky, U Učiliště, V Edenu, V Sudech, Vápenná, Vinohrady.

 • Volební okrsek č. 16002
  Učebna Kulturního střediska Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha-Radotín, pro voliče bydlící v oblasti Viniček na adrese:
  Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, Lošetická, Na Krupičárně, Na Viničkách, Na Výšince, nám. Osvoboditelů - stará zástavba u parku, Nýrská, Otínská, Příbramská, Staňkovka, U Starého stadionu, U Viniček, Vojetická, Zderazská, Zdická.

 • Volební okrsek č. 16003
  Klubovna Sportovní haly, U Starého stadionu 1585/9, Praha-Radotín, pro voliče bydlící v oblasti starého Sídliště na adrese:
  Sídliště, Týřovická.

 • Volební okrsek č.  16004
  Základní škola Radotín, přístavba u budovy jídelny, Loučanská 1112/3, Praha-Radotín, pro voliče bydlící v oblasti od Horymírova náměstí po Rymáň na adrese:
  Horymírovo náměstí, V. Balého, Felberova, Ježdíkova, K Berounce, K Lázním, Ke Zděři, Loučanská, Macháčkova, Na Rymáni, nám. Sv. Petra a Pavla, Stadionová, Zítkova.

 • Volební okrsek č. 16005
  Učebna v budově Channel Crossings, Vrážská 238/8, Praha-Radotín, pro voliče bydlící v oblasti Benátek na adrese:
  Josefa Kočího, K Přívozu, Kraslická, Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, V Parníku, Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická.

 • Volební okrsek č. 16006
  Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15, Praha-Radotín, pro voliče bydlící v oblasti Lahovské na adrese:
  Chatová, Jarmily Novotné, K Višňovce, Kalabisova, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, Sobětická, Solná, Strážovská - mezi č. or. 63-123 a 58-78 včetně č. p. 2141, Strunkovská, Topasová, U Sanatoria - č. or. 11-45 a 26-52, Živcová.

 • Volební okrsek č. 16007 
  Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2, Praha-Radotín, pro voliče bydlící v oblasti Benátek na adrese:
  Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová, Grafitová, Jaspisová, Na Betonce - mezi orient. č. 7-17,  mezi orient. č. 2-24 včetně event. č. 2098 (stará zástavba), Na Říháku, Prvomájová - mezi orient. č. 18-36, mezi orient. č. 11-47,  Strážovská - mezi orient. č. 8-56  a mezi orient. č. 19-61, Štěrková, U Sanatoria mezi orient. č.  1-9  a  mezi orient. č. 6-22, U Vápenky, Vindyšova, Vykoukových.

 • Volební okrsek č. 16008
  Učebna Kulturního střediska Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha-Radotín, pro voliče bydlící v oblasti nového sídliště na adrese:
  Na Betonce (nová zástavba), Prvomájová - orient. č. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů nová zástavba.

Bližší informace k volbám poskytnou: 


Zveřejněno: 10.04.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3319 x
Vytisknout