Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Kácení dřevin rostoucích mimo les

4. Základní informace k životní situaci

Kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále jen „vyhláška“), která vstoupila v platnost 15.7.2013.

Níže uvedená pravidla jsou stejná pro fyzické i právnické osoby.

I.   Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Povolení ke kácení dřevin je vždy nutné pro všechny dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí (o libovolném obvodu kmene).

Povolení ke kácení dřevin je dále nutné pro:

·  dřeviny o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm,

·  zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů přesahuje 40 m2,

s výjimkou ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití zeleň nebo pěstované na pozemku vedeném v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.

Pro účely vyhlášky se zapojeným porostem dřevin rozumí soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina.

Stromořadím se rozumí souvislá řada nejméně 10 stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromu rostoucí v ovocných sadech, školkách a plantážích dřevin. 

Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o kácení dřevin, které nabývá právní moci po uplynutí lhůty pro podání odvolání.
Orgán ochrany přírody má možnost ke kompenzaci ekologické újmy uložit přiměřenou náhradní výsadbu s následnou péčí do 5 let na pozemcích žadatele o povolení kácení nebo na pozemcích, které jsou v evidenci obce určené pro výsadbu, případně na pozemcích jiných se souhlasem jejich vlastníka. 

II.  Povolení není třeba

 • dle § 8 odst. 2 zákona ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy, prováděném při provozování těchto soustav, a z důvodů zdravotních, není-li v zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody (na území Městské části Praha 16 je to odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 16), který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
 • dle § 8 odst. 4 zákona ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost nebo oznámení podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel (případně jejich zplnomocněný zástupce), případně pak další osoby, které mají opodstatněný a oprávněný zájem na odstranění dřevin, avšak vždy se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.
Oznámení o kácení dřevin, v případě uvedeném bodě II. pod druhou odrážkou, podává ten, kdo kácení provedl, či provést nechal.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 • I. Oprávněný žadatel (viz bod 5) podá písemnou žádost s přílohami
 • II. a III.Oprávněná osoba (viz bod 5) podá písemné oznámení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Pokud jde o kácení dřevin rostoucích mimo les a rostoucích na pozemcích v rámci katastrálního území Radotín obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín.
Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Náležitosti žádosti o povolení nebo oznámení kácení dřevin stanovené v § 7 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb.:

 • jméno a adresa žadatele,
 • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění a situační zákres,
 • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin a
 • zdůvodnění žádosti.
 • Vhodné je i stanovisko a vyjádření ohledně plánované realizace náhradní výsadby.

V případě kácení dřevin uvedených v bodu II. pod druhou odrážkou (viz. bod 4.) je nutné doložit kromě náležitostí uvedených výše i skutečnosti nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro kácení v havarijním stavu. V tomto případě ale není potřeba dokládat k oznámení souhlas vlastníka pozemku s kácením.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (pdf, 65,4 kB)
Formulář v tištěné podobě je k dispozici na oddělení životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin: v jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.
Lhůta pro oznámení kácení dřevin: nejméně 15 dnů předem.
Lhůta pro oznámení kácení dřevin, pokud je ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu: do 15 dnů od provedení kácení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Kromě žadatelů a oznamovatelů také vlastníci a spoluvlastníci pozemku, občanská sdružení, která se  po oslovení ze strany orgánu ochrany přírody přihlásí jako účastníci řízení.
Případně i další fyzické či právnické osoby jejichž práva mohou být kácením dřevin přímo dotčena.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ve složitějších a složitých případech doložení posudků (dendrologie, statika, když kořeny dřeviny narušují stavbu, prohlídku kanalizace, když kořeny dřeviny prorůstají do kanalizace). Případně další posudky (např. hygienika).

Strpět a účastnit se případných jednání vypsaných a oznámených ze strany OŽP ÚMČ Praha 16 ve věci konkrétního správního řízení a umožnit zástupci orgánu ochrany přírody a dalším případným účastníkům i eventuální ohledání spojené se šetřením na místě samém.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádnou elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Ustanovení § 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Ustanovení § 8 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Magistrátu hlavního města Prahy, prostřednictvím Úřadu městské části Praha 16.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

V souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Při porušení zákona může být uložena pokuta za protiprávní jednání:

 • fyzické osobě až do výše 10 000 Kč za nesplnění ohlašovací povinnosti určené zákonem nebo za neprovedení uložené náhradní výsadby dřevin podle ust. § 9 zákona
 • fyzické osobě až do výše 20 000 Kč za poškození nebo nepovolené pokácení dřeviny rostoucí mimo les;
 • fyzické osobě až do výše 100 000 Kč za nepovolené kácení nebo závažné poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les
 • právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000 Kč za poškození nebo nepovolené zničení dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les, dále za nesplnění ohlašovací povinnosti dle zákona nebo nesplnění povinnosti náhradní výsadby podle ust. § 9 zákona.

21. Nejčastější dotazy

Za jakých podmínek mohu pokácet strom na vlastním pozemku (pozemku ve vlastnictví fyzické osoby, nepodnikající) bez povolení?
Podle vyhlášky můžete kácet bez povolení pouze ovocné dřeviny, a to jen na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň nebo pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin. Na všech ostatních pozemcích povolení ke kácení dřevin není potřeba, pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem o ochraně přírody a krajiny a strom má obvod kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených porostů nepřesahuje 40 m2. Povolení je potřeba vždy pokud se jedná o dřevinu, která leží ve VKP nebo je součástí stromořadí.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ze zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a z vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou k dispozici.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

26. Kontaktní osoba

Suchan Milan Ing.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23.6.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován 

23.6.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, krom výjimek stanovených právními předpisy, je v kompetencích všech městských částí.

Zveřejněno: 03.11.2014 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 14620 x
Vytisknout