• Oznámení o změně sídla Obvodní soudu pro Prahu 5

    07.08.2019 / Městská část Praha 16 informuje o změně sídla Obvodní soudu pro Prahu 5 z dosavadního sídla Legerova 1877/7, Praha 2, na adresu Hybernská 1006/18, Praha 1. Z důvodu dislokace bude omezen provoz soudu v termínu od 16. 8. 2019 do 30. 8. 2019.
  • Záměr propachtování části pozemku parc.č. 2464/6 v k.ú. Radotín

    07.08.2019 / Městská část Praha 16 oznamuje, ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr propachtování části pozemku parc.č. 2464/6, orná půda v k.ú. Radotín o výměře cca 6200 m2 z celkové výměry 6831 m2 vlastníkovi navazujícího pozemku parc.č. 2464/7, orná půda v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 24. 7. 2019 usnesením č. 334/2019.
  • Veřejná vyhláška - oznámení

    23.07.2019 / Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území.