• Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Radotín za účelem zřízení staveniště

    26.03.2020 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu pozemku parc.č. 341 v k.ú. Radotín v celé výměře a částí pozemků parc.č. 340 a parc.č. 342/1 v k.ú. Radotín jako jednoho celku o souhrnné výměře 2440 m2 společnosti STRABAG Rail a.s., IČ: 25429949, Železničářská 1385/29, Střekov, Ústí nad Labem, za účelem zřízení staveniště v rámci stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“. Tento záměr byl schválen Radou MČ Praha 16 na jejím zasedání dne 11. 3. 2020 usnesením č. 525/2020.
  • Záměr pronájmu ploch pro umístění reklamních zařízení

    19.03.2020 / MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout plochy pro reklamní zařízení