Matrika úmrtí

Matrika úmrtí

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Matrika úmrtí

4. Základní informace k životní situaci

Matriční doklad - úmrtní list vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, zemřela. Matriční úřad zašle prvopis úmrtního listu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

O vydání matričního dokladu mohou požádat:

  • fyzické osoby, kterých se zápis týká, jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče a vnuci, jejich sourozenci a zmocnění zástupci
  • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949
  • fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Po obdržení oznámení o úmrtí se rodina obrátí na pohřební službu a objedná pohřeb. Úmrtní list vystaví úřad pověřený vedením matrik, v jehož matričním obvodu osoba zemřela.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou nebo ústní žádost o vydání matričního dokladu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Do správního obvodu matričního úřadu Praha 16 patří: Lahovice, Lipence, Lochkov, Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik, Václava Balého 23/3, Praha 5 - Radotín.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • průkaz totožnosti zemřelého
  • rodný list - v případě, že se jedná o dítě do 15 let, které nemělo občanský průkaz
  • oddací list - pokud zemřelá osoba má žijícího manžela a nemá ho zapsaného v občanském průkazu a rodné číslo tohoto manžela.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek
  • za vydání stejnopisu úmrtního listu se hradí správní poplatek 100 Kč v hotovosti, případně poštovní poukázkou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů od obdržení „listu o prohlídce mrtvého“ od lékaře či zdravotnického zařízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 89/2012 občanský zákoník

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k odboru občanskosprávních agend Magistrátu hlavního města Prahy, a to prostřednictvím Úřadu městské části Praha 16, který napadené rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Co jsou "matriční úřady"?
Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem.
Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva vnitra.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Pronájem hrobového místa
Vdovský a vdovecký důchod – vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště žadatele.
Pozůstalost – vyřizuje notář pověřený příslušným soudem v místě trvalého bydliště zemřelého.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko správní, Úsek matrik Úřadu městské části Praha 16.

26. Kontaktní osoby

Bartušková Jana
Čeřovská Ilona
Chlubnová Petra

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28.2.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.1.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 28.02.2014 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 22592 x
Vytisknout