Mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

XXII. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 se koná 16. července 2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti radnice, Václava Balého 23, Praha–Radotín.

Pozvánka (pdf, 133 kB)

Rada městské části Praha 16
zve občany na XXII. mimořádné zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 16,
které se koná v pondělí 16. července 2018 od 17.00 hod.
v zasedací místnosti radnice, Václava Balého 23, Praha-Radotín

PROGRAM: 

  1. STA (místostarosta Ing. Bouzek) - připomínky MČ Praha 16 k návrhu nového územního plánu SÚ hl. m. Prahy - Metropolitního plánu
  2. STA + OE - podání žádosti na hl. m. Prahu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 30 000 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
  3. STA + OMH - podání žádosti o svěření části pozemku parc. č. 3108/4, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené návrhem geometrického plánu jako pozemek parc. č. 3108/22, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 1.530 m2 z celkové výměry 9.358 m2 do správy nemovitostí MČ Praha 16
  4. STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícími manželi Ing. Pavlem Mandou a Ing. Monikou Mandovou, Zbuzany, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 2286/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Radotín, na němž se nachází stavba bez čp/če – garáž ve vlastnictví kupujících
  5. Návrhový výbor – odsouhlasení usnesení XXII. mimořádného zasedání ZMČ Praha 16

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 09.07.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 577 x
Vytisknout