Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

4. Základní informace k životní situaci

Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č.  27/2003 Sb., o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Místní poplatek vybírá pro městskou část ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba poskytující přechodné ubytování a je plátcem poplatku a za poplatek ručí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řízení o poplatku a správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa ubytovacího zařízení. Výjimku tvoří hotely * až *****, kde řízení o poplatku vykonává hl. m. Praha.

Povinnost ubytovatele 

 • vybrat  poplatek od ubytované osoby
 • včas a ve správné výši odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku
 • vést evidenční knihu hostů, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního doklad u fyzické osoby, které ubytování poskytl
 • zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a uspořádány postupně z časového hlediska
 • evidenční knihu uchovávat po dobu 6 let od provedení posledního zápisu
 • zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním předpisem, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ubytovatel je povinen oznámit zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k činnosti (ubytování), v ostatních případech do 30 dnů ode dne zahájení činnosti (ubytování).

Životní situaci zahájíte vyplněním Oznámení zahájení činnosti (doc, 51 kB)  a jeho podáním do Podatelny ÚMČ Praha 16.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při plnění své ohlašovací  povinnosti je ubytovatel, fyzická osoba, povinen sdělit své plné jméno, rodné číslo, právnická osoba  sídlo, IČ. Počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení. Podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Správce místního poplatku sepíše s ubytovatelem Přiznání k místnímu poplatku za lázeňský a rekreační pobyt (doc, 51 kB).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí Kč 15 za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatek je splatný předem na předpokládanou délku pobytu, nejpozději v den jeho ukončení. Ubytovatel je povinen do 15. dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku.
Poplatek se hradí hotově nebo platební kartou správci místního poplatku na pokladně odboru ekonomického nebo poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku či bezhotovostním převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, číslo 19-2000861379/0800. K identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku při ohlašovací povinnosti.

Poplatku nepodléhají 

 • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením - držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci
 • osoby mladší 18 let a starší 70 let, nebo osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné)
 • osoby ubytované v turistických ubytovnách TJ a sportovních klubů, v ubytovnách sdružení dětí a mládeže
 • pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlášení zahájení provozu do 30 dnů.
Odevzdání vybraného poplatku do 15. dne následujícího měsíce.
Evidenční knihu hostů uchovávat po dobu 6 let.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádnou elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

(§ 3)


Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

 


18. Jaké jsou související předpisy

Zákon  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Je-li vystaven platební výměr, ubytovatel může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne, který následuje po dni jeho doručení, odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím správce místního poplatku, kterým je odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16, který rozhodnutí vydal.
Odvolání se podává písemně nebo ústně do protokolu u správce místního poplatku. Náležitosti odvolání je nutno dodržet tak jak je ukládá zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nebudou-li poplatky odvedeny včas a ve správné výši, vyměří správce místního poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo jejich část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Webové stránky Hlavního města Prahy

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Místní poplatek z ubytovací kapacity

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Burgerová Anna

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.6.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.6.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.
Zveřejněno: 28.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 25.09.2019 – Eva Javorská ; Přečteno 11192 x
Vytisknout