Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Náhradní rodinná péče

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o občany, kteří mají zájem podat žádost o zprostředkování pěstounské péče, poručenství nebo osvojení dítěte.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občan způsobilý k právním úkonům.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o osvojení a pěstounskou péči se podává dle trvalého bydliště občana. Po vyřízení veškerých dokladů, převzetí dítěte do péče a na základě rozhodnutí odboru sociálních věcí příslušného úřadu ve věci, rozhoduje dále na návrh příslušný opatrovnický soud.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři předloží žadatel osobně na odboru sociálním.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, Odbor sociální, nám. Osvoboditelů 732, Praha-Radotín.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor sociální, náměstí Osvoboditelů 732, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Občanský průkaz
  • rodný list
  • vyplněná žádost a předepsané dotazníky
  • zpráva o zdravotním stavu předložená občanem
  • opis trestního rejstříku
  • údaje o ekonomických a sociálních poměrech
  • u manželů oddací list

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost obdrží občan od příslušného pracovníka oddělení péče o rodinu a děti odboru sociálního Úřadu městské části Praha 16.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Při soudním jednání jsou účastníci řízení žadatelé o osvojení, opatrovník dítěte, v případě pěstounské péče je možná účast zákonných zástupců.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Předat veškeré podklady, které vyžaduje soud.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 občanský zákoník
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.
Zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
(vyhledávání v zákonech zde)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí soudu prvého stupně je možné se v zákonem dané lhůtě odvolat, prostřednictvím soudu prvého stupně. Poté řeší soud druhého stupně, soud odvolací.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce určuje soud.

21. Nejčastější dotazy

Jaký je rozdíl mezi osvojeným dítětem a dítětem umístěným v pěstounské péči?
Dítě osvojené může být pouze dítě právně volné, tzn. zákonní zástupci zemřeli, jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo dali souhlas s osvojením dítěte bez vztahu k budoucím osvojitelům. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jako je mezi rodiči a dětmi, mezi osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský. Osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí.
Na rozdíl od osvojení nevznikají mezi pěstounem a dítětem příbuzenské vztahy, pěstouni nemají rodičovskou zodpovědnost, pečují o děti v běžném rozsahu, který může stanovit soud. Pěstouni mají nárok na finanční příspěvek od státu, který se vyřizuje na úseku státní sociální podpory Odboru sociálního.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor sociální.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Advokátní kanceláře, Středisko náhradní rodinné péče, Institut náhradní rodinné péče, občanské poradny, atd.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociální Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Mgr. Veronika Bíšková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.2.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

30.9.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Osvojiteli se mohou stát pouze fyzické osoby, které zaručují způsobem svého života, že osvojení bude ku prospěchu dítěte i společnosti, osvojitelem nemůže být ten, který nemá způsobilost k právním úkonům. Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl. Osvojit lze nezletilého, a to jen je li ku prospěchu nezletilému. Společné dítě mohou osvojit pouze manželé. Je li osvojitel manželem, může osvojit jen se souhlasem druhého manžela.
Výkon pěstounské péče je dozorován soudem a orgánem sociálně-právní ochrany dětí.
Orgán sociálně právní ochrany dětí má u soudního řízení funkci kolizního opatrovníka dle § 37 odst. 2 zákona o rodině. Když nemůže zastoupit žádný z rodičů dítě v řízení, ustanoví soud zpravidla opatrovníkem orgán sociálně-právní ochrany. Žádný z rodičů nemůže zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů. Orgán sociálně-právní ochrany vystupuje vždy v zájmu dítěte, dbá na jeho blaho, práva a oprávněné zájmy.

Zveřejněno: 03.04.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 30.09.2019 – Eva Javorská ; Přečteno 12788 x
Vytisknout