Oddělení životního prostředí

JménoFunkceTelefonE-mail
Hübnerová Lenka Ing. vedoucí oddělení životního prostředí 234 128 264 lenka.hubnerova@praha16.eu
Jarmová Janka Ing. vodoprávní řízení 234 128 265 jana.jarmova@praha16.eu
Jíchová Helena Ing. životní prostředí 234 128 272 helena.jichova@praha16.eu
Nováková Jarmila Ing. životní prostředí 234 128 272 jarmila.novakova@praha16.eu
Suchan Milan Ing. životní prostředí 234 128 273 milan.suchan@praha16.eu

Sídlo oddělení

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Popis činnosti
 • vykonává funkci vodoprávního úřadu a speciálního stavebního úřadu na úseku ochrany vod v rámci správního obvodu Praha 16
 • zajišťuje výkon působnosti obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu dle ustanovení § 105 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),v platném znění, s výjimkou:
  •  vodních děl:
   • úpravna vody v Praze Podolí
   • biologických čistíren odpadních vod nad 300 ekvivalentních obyvatel s vypouštěním do vod povrchových
   • jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta významných vodních toků Vltavy a Berounky
   • souvisejících s významnými vodními toky Vltava a Berounka
   • na ochranu před povodněmi podél významných vodních toků Vltava a Berounka, které se zřizují k plavebním účelům v korytech významných vodních  toků Vltava a Berounka nebo na jejich březích
   • k využití vodní energie a energetického potenciálu významných vodních toků Vltava a Berounka
   • sloužících k pozorování stavu povrchových vod na významných vodních tocích Vltava a Berounka
  • rozhodování podle § 7 odst. 7 vodního zákona o výjimkách ze zákazu a omezení užívání povrchových vod k plavbě
  • vydávání povolení k některým činnostem podle § 14 odst. 1 vodního zákona týkajících se významných vodních toků Vltava a Berounka
  • stanovování ochranného pásma vodního zdroje pro úpravnu vody v Praze Podolí
  • ukládání nebo přijímání odpovídajících opatření k nápravě v případě, že povrchové vody využívané ke koupání osob přestanou odpovídat požadavkům na jakost vody pro koupání stanoveným zvláštním právním předpisem, podle § 34 odst. 3 vodního zákona, pokud tyto vody souvisejí s významným vodním tokem Vltava a Berounka
  • ukládání způsobu rybářského obhospodařování vlastníkovi, správci významného vodního toku Vltava a Berounka a uživateli rybářského revíru podle § 35 odst. 2 vodního zákona
  • vydávání souhlasu k vypouštění ryb a ostatních vodních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populací přirozených druhů do vodních toků a vodních nádrží podle § 35 odst. 3 vodního zákona
  • schvalování havarijních plánů podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona
  • řízení prací při zneškodňování havárií podle § 41 vodního zákona
  • ukládání opatření k nápravě podle § 42 vodního zákona
  • rozhodování v pochybnostech o hranici koryta významného vodního toku Vltava a Berounka podle § 44 odst. 2 vodního zákona
  • podle § 49 odst. 3 vodního zákona stanovování větší šířky pozemků k užívání než je uvedeno v § 49 odst. 2, a to při významném vodním toku Vltava a Berounka a vodním toku, který je vodní cestou dopravně významnou
  • povolování výjimky z povinnosti vlastníka pozemku, na němž se nachází koryto významného vodního toku Vltava a Berounka, strpět po tomto pozemku průchod osob podél významného vodního toku podle § 50 písm. g) vodního zákona
  • vydávání zákazů vlastníkům pozemků sousedících s koryty významných vodních toků Vltava a Berounka kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta významného vodního toku podle § 51 odst. 2 vodního zákona
  • zajišťování nápravy a obnovení plynulého odtoku vody, pokud k jeho narušení dojde v důsledku zanedbání péče o stavby nebo zařízení v korytech významných vodních toků Vltava a Berounka nebo s nimi sousedících, podle § 52 odst. 2 vodního zákona
  • rozhodování v pochybnostech o rozsahu povinnosti správce navazujícího významného vodního toku Vltava a Berounka k zajištění funkce stavby k vodohospodářským melioracím pozemků podle § 56 odst. 5 vodního zákona
  • stanovování rozsahu záplavového území drobných vodních toků na návrh správců  drobných vodních toků a ukládání správcům drobných vodních toků zpracovat a předložit takový návrh podle § 66 odst. 1 vodního zákona
  • vodoprávního dozoru podle § 110 vodního zákona, v případech působnosti nesvěřené podle Statutu
  • vodoprávního dozoru podle § 110 vodního zákona nad dodržováním ustanovení § 39 vodního zákona
  • ukládání pokut podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám podle § 125a vodního zákona v případech působnosti nesvěřené podle Statutu
  • účasti jako dotčený orgán státní správy na územním plánování a vydávání stanovisek k územně  plánovací dokumentaci projednávané podle zvláštního právního předpisu, a to podle § 126 odst. 6 vodního zákona
 • zajišťuje vedení a předávání vodoprávní evidence Ministerstvu zemědělství
 • zajišťuje předávání všech vodoprávních rozhodnutí v elektronické podobě Ministerstvu zemědělství a správci povodí
 • zajišťuje výkon působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ust. § 27 zákona č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (pokud zákon nestanoví jinak)
 • rozhoduje jako obecní úřad:
  • o povinnosti veřejné služby podle § 22 zákona č. 274/2001 Sb. na území obce, pokud obec není provozovatelem vodovodu a kanalizace
  • o uložení povinnosti připojit se na kanalizaci
 • vykonává činnosti spojené s úkoly samosprávy a státní správy v oblasti ochrany životního prostředí (na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního hospodářství, ochrany ovzduší, nakládání s odpady, veterinární a rostlinolékařské péče, myslivosti, rybářství, ochrany zvířat proti týrání a ochrany zeleně):
  • úkoly samosprávy vykonává na území MČ
  • úkoly státní správy vykonává dle příslušných zákonů v přenesené působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností a obecního úřadu v souladu s kompetencemi vymezenými Statutem, a to buď pouze na území MČ, nebo na území správního obvodu Praha 16
 •  podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
  •  na území MČ např.:
   • povoluje s výjimkou území národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a jejich ochranných pásem kácení dřevin a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu s výjimkou území národních parků a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
   • rozhoduje o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládá povinnost provést přiměřená náhradní opatření
   • ukládá pokuty za přestupky (§ 87)
   • ukládá vlastníkům provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami
   • ukládá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti (§ 88)
  • na území správního obvodu Praha 16: 
   • vydává stanoviska pro orgán státní správy vydávající rozhodnutí podle zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem, není-li v tomto zákoně předepsán jiný postup
   • ukládá opatření podle § 66 – omezení a zákaz činnost
 •   podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
  • na území MČ např.:
   • připravuje pro MČ závazné stanovisko k řízení k umístění stacionárního zdroje 
  • na území správního obvodu Praha 16:
   • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů
   • ukládá provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel stacionárního zdroje neplní povinnosti stanovené zákonem a oprávnění vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje, pokud provozovatel opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl
   • ukládá opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele stacionárního zdroje
   • projednává přestupky a správní delikty
   • zajišťuje dozor nad dodržováním zákonných povinností u provozovatelů stacionárních zdrojů
   • zpřístupňuje srozumitelné informace veřejnosti, zejména způsobem umožňujícím dálkový přístup 
 • podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • kontroluje u právnických osob a u fyzických osob oprávněných k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem
   • ukládá fyzickým osobám pokutu za přestupek podle tohoto zákona a má možnost stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy
  • na území správního obvodu Praha 16 např.:
   • přijímá evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů a vede jejich evidenci
   • přijímá roční hlášení o produkci a nakládání s odpady a vede jejich evidenci
   • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů
   • ukládá pokuty fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě podle tohoto zákona
   • kontroluje dodržování ustanovení právních předpisů v oblasti odpadového  hospodářství
   • vydává stanoviska v územním a stavebním řízení
   • má možnost zakázat činnost původci odpadů při ohrožení životního prostředí
   • vydává vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu, které mají vliv na nakládání s odpady
 • podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění,
  • na území správního obvodu Praha 16 např.:
   • uděluje souhlas k odnětí půdy ze ZPF, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně obdělávaná o výměře do 1 ha, přitom stanovuje podmínky k zajištění ochrany ZPF, schvaluje plány rekultivace, vymezuje zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze ZPF
   • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF
   • přijímá žádosti o odnětí půdy ze ZPF o výměře větší než 1 ha a se stanoviskem je předkládá Magistrátu hl. m. Prahy k dalšímu řízení
   • ukládá odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti
   •  ukládá pokuty podle tohoto zákona
 • podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,
  • na území správního obvodu Praha 16 např.:
   • má možnost uložit pokutu za přestupek
   • ukládá pokutu tomu, kdo provádí činnosti v lese zakázané
   • ukládá pokutu vlastníku, který provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané
 • podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • schvaluje, po stanovení veterinárních podmínek okresní veterinární správou místa, na nichž lze konat svody zvířat a trhy určené k prodeji živočišných produktů, a povoluje jejich konání
 • podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • projednává přestupky na úseku ochrany zvířat
   • ukládá chovatelům pokuty podle tohoto zákona
   • má možnost nařídit odebrání týraného zvířete, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav
   • rozhoduje o nákladech spojených s odebráním zvířete a následnou péči o něj a o nákladech na léčení zvířete
   • spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami při řešení problematiky toulavých a zaběhnutých zvířat a dalších problémů spojených s výskytem jiných zvířat na území městské části
 • podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • vydává a odebírá rybářské lístky
   • projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31
 • podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, 
  • na území správního obvodu Praha 16 např.: 
   • vydává lovecké lístky
   • ukládá pokuty držiteli loveckého lístku, který se dopustí přestupku tím, že poruší některé pravidlo lovu, přitom může uložit zákaz činnosti a odebrat lovecký lístek
 • podle zákona č. 326/2004 Sb.,o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • projednává přestupky nebo správní delikty týkající se § 3 odst. 1 písm. a) (výskyt a šíření plevelů jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané nebo neudržované zemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí, zdraví lidí nebo zvířat)
   • ukládá pokuty za přestupek podle § 78 odst. 2 písm. a) za jiný správní delikt podle odst. 6 písm. a)
  • na území správního obvodu Praha 16 např.: 
   • přijímá od právnické nebo fyzické osoby, která je chovatelem včel, oznámení o údajích týkajících se stanovišť včelstev a hromadného letu včel
   • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu karanténních škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení
 • podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění,
  • na území MČ např.:
   • projednává přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou mu zákonem, Statutem nebo interně-organizační směrnicí svěřen
  • na území správního obvodu Praha 16 např.:
   • projednává přestupky ve věcech, které spravuje a ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány
 • podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, 
  • na území MČ např.:
   • ukládá pokuty fyzickým osobám, fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám za neudržování čistoty a pořádku na jimi užívaných pozemcích nebo jiných nemovitostech nebo za jiné narušení vzhledu nebo životního prostředí městské části
   • ukládá pokuty právnické osobě nebo podnikateli, který při své podnikatelské činnosti znečistí veřejné prostranství, odloží věci mimo vyhrazené místo nebo jinak naruší životní prostředí městské části.
Hlášení chovu včel
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Odvod za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Oznámení veřejného vystoupení zvířat
Přeprava nebezpečných odpadů po území ČR
Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady
Souhlas vodoprávního úřadu
Udělení vyjádření orgánu ochrany ZPF k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí podle § 7 odst. 4 zákona
Vydání loveckého lístku
Vydání rybářského lístku
Zveřejněno: 21.01.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 12801 x
Vytisknout