Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), souhlas orgánu ochrany ZPF

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost obsahující náležitosti podle § 9 odst. 6, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. V žádosti uvede žadatel účel zamýšleného odnětí a k žádosti připojí:
 • účel a zdůvodnění zamýšleného odnětí
 • vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
 • druh odnětí (trvale, dočasně, u dočasného odnětí doba trvání)
 • výměra pozemků nebo jejich částí určených k odnětí

a k žádosti dále předloží:

 • údaje z katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí ze zemědělského půdního fondu, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence
 • výpis z katastru nemovitostí s vyznačením vlastnických vztahů, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům
 • vyjádření vlastníků dotčených pozemků, popřípadě jejich nájemců k navrhovanému odnětí
 • výpočet odvodu za odnětí s výjimkou případů uvedených v § 11 odst. 3, 5 a 6 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. (odnětí, při kterém se odvody nepředepisují)
 • plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním (osázena dřevinami nebo keři) či zřízením vodní plochy (u dočasného odnětí)
 • předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití
 • není-li žadatelem vlastník pozemku, vyjádření všech vlastníků pozemku (popřípadě nájemců).

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu může v nezbytných případech požadovat předložení dalších dokladů potřebných k posouzení žádosti.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o souhlas k vynětí zemědělské půdy ze ZPF
Formulář v tištěné podobě je k dispozici na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek není stanoven.
Pokud byl vydán souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, ve kterém byly stanoveny podmínky zaplatit odvod za trvale nebo dočasně odnímanou půdu, má žadatel povinnost tento odvod zaplatit na základě vydaného rozhodnutí o odvodu.
Výpočet odvodů za odnětí pro konkrétní pozemky podle přílohy č. 1 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. předkládá žadatel spolu se žádostí o odnětí, odvod je orientačně stanoven v souhlase a po zahájení realizace záměru bude stanoven samostatným rozhodnutím včetně formy úhrady a splatnosti.
Odvody za trvalé odnětí půdy se platí jednorázově a jsou splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvodu. Odvody za dočasné odnětí půdy se platí každoročně, jsou splatné nejpozději do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá. 
Stručně Úplné znění