Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 9 odst. 8 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), v platném znění (zákon)

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), souhlas orgánu ochrany ZPF

4. Základní informace k životní situaci

Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařovaná, ale dočasně obdělávaná není.

Souhlas není třeba k odnětí zemědělské půdy

a)  v zastavěném území pro
1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2
2. stavbu pro bydlení nebo veřejně prospěšnou stavbu umisťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha
b)  pro umístění
1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2, 
2. přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55  m2, nebo
3. záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku,
               c) pro obnovu přirozených koryt vodních toků, nebo
       d)  k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15.

Do ZPF náleží orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty a další plochy uvedené v § 1 odst. 3 citovaného zákona (i půda dočasně neobdělávaná).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Písemnou žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podává žadatel, nebo zplnomocněný zástupce žadatele.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na podatelně Úřadu městské části Praha 16 nebo jejím zasláním poštou, případně podáním žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu elpodatelna@praha16.eu (základní informace o elektronickém podání viz elektronická podatelna).
Dále lze žádost podat prostřednictvím datové schránky (max. velikost datové zprávy 10 MB a použitý formát pdf, PDF/A, html/htm, txt, rtf, doc, xls, ppt, jpg/jpeg/jfif, png, tiff nebo gif).

8. Na které instituci životní situaci řešit

U místně příslušného orgánu ochrany ZPF, v jehož obvodu leží největší část odnímané plochy. Pro správní obvod Praha 16 (katastrální území Lahovice, Lipence, Lochkov, Malá Chuchle, Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav) se obraťte na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 2. patro.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost obsahující náležitosti podle § 9 odst. 6, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. V žádosti uvede žadatel účel zamýšleného odnětí a k žádosti připojí:

 1. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond,
 2. zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější,
 3. údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze ZPF týká, s vyznačením vlastnických, popř. uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům (pokud údaj nelze ověřit v katastru nemovitostí), a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy (ne starší 3 měsíce), popř. doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,
 4. vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí,
 5. výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu podle přílohy k zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,
 6. plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
 7. předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,
 8. vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 zákona (kromě staveb v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem nebo návrhem tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, k němuž orgány ochrany ZPF udělily vyjádření podle § 7 odst. 4 zákona),
 9. výsledky pedologického průzkumu,
 10. údaje o odvodnění a závlahách,
 11.  údaje o protierozních opatřeních,
 12.  zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany,
 13.  informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem,
 14. popř. územně plánovací informaci stavebního úřadu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádosti o souhlas k vynětí zemědělské půdy ze ZPF
Formulář v tištěné podobě je k dispozici na oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek není stanoven.
Pokud byl vydán souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, ve kterém byly stanoveny podmínky zaplatit odvod za trvale nebo dočasně odnímanou půdu, má osoba, které svědčí oprávnění k záměru, povinnost tento odvod zaplatit na základě vydaného rozhodnutí o odvodu.

Konečná výše odvodů se stanoví rozhodnutím

(podle § 11 odst. 2 zákona) po zahájení realizace záměru. Při rozhodování o odvodech orgán ochrany ZPF vychází z právního stavu ke dni nabytí právní moci rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů, popř. rozhodnutí o souhlasu.

Povinný k platbě odvodů je povinen na OVDŽP ÚMČ Praha 16, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ZPF k rozhodnutí o odvodech a zároveň i orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím

 • doručit do 1 roku ode dne jeho platnosti kopii pravomocného rozhodnutí a

 • písemně oznámit realizaci záměru, popř. zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému.

Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr uvedený v odstavci 1, nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o takovém souhlasu (§ 21 zákona) ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle § 11 zákona. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití.

Povinný k platbě odvodů podle § 11a odst. 3 je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny.

Odvody za trvalé odnětí půdy se platí jednorázově a jsou splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvodu. Odvody za dočasné odnětí půdy se platí každoročně, jsou splatné nejpozději do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po předložení veškerých požadovaných dokladů bez zbytečného odkladu, obvykle do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Žádost s podklady a stanoviskem orgánu ochrany ZPF bude postoupena k vyřízení:

 • pokud je dotčena zemědělská půda nad 1 ha Magistrátu hlavního města Prahy - Odboru ochrany prostředí
 • pokud je dotčena zemědělská půda nad 10 ha Ministerstvo životního prostředí - Odbor ekologie krajiny a lesa - Oddělení ochrany půdy.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Všichni vlastníci a nájemci dotčených pozemků.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě potřeby si může orgán ochrany ZPF vyžádat další podklady.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Viz bod č. 7.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
Na vydání souhlasu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení, proto se přímo odvolat nelze. Proti vydanému souhlasu (nesouhlasu) je možno se odvolat v rámci řízení podle zvláštních předpisů (stavebního zákona), tj. odvoláním proti rozhodnutí, jehož je souhlas závaznou součástí.
Proti rozhodnutí o souhlasu podle § 21 a rozhodnutí o finančním odvodu za odnětí, které vydá orgán ochrany ZPF po nabytí právní moci rozhodnutí podle zvláštních předpisů (územního rozhodnutí, stavebního povolení), jehož byl souhlas součástí, se lze odvolat k Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy podáním u oddělení životního prostředí ÚMČ Praha 16.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Fyzickým osobám, fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám, které poruší povinnosti v ochraně zemědělského půdního fondu, je orgán ochrany zemědělského půdního fondu oprávněn uložit pokutu podle § 20 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Při poškození nebo znehodnocení půdy, která je součástí zemědělského půdního fondu, fyzickou osobou postupuje orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění (podle § 35 odst. 1 písm. e) zákona č. 200/1990 Sb. uložit fyzické osobě pokutu až 5000 Kč).

21. Nejčastější dotazy

Jaká je výše odvodů za odnětí zemědělské půdy?
Vypočítá se pro konkrétní pozemky v závislosti na BPEJ a výměře odnímané plochy podle přílohy č. 1 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. Výpočet předkládá žadatel k žádosti o souhlas, ale rozhodnutí, kterým se platba odvodů uloží, se vydává až po nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, jehož byl souhlas součástí.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo životního prostředí ČR

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Odvod za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

26. Kontaktní osoba

Suchan Milan, Ing.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.5.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.5.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Předchází řešení životní situace
Odvod za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

Zveřejněno: 12.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 19.06.2015 ; Přečteno 16242 x
Vytisknout