Odvod za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

Odvod za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Odvod za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

4. Základní informace k životní situaci

Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je povinna za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy k tomuto zákonu.
O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle přílohy k tomuto zákonu po zahájení realizace záměru. U záměrů prováděných po etapách vymezených v souhlasu s odnětím orgán ochrany zemědělského půdního fondu rozhoduje o odvodech za odnětí samostatně pro každou jednotlivou etapu po jejím zahájení.
Při rozhodování o odvodech orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází z právního stavu ke dni nabytí právní moci prvního rozhodnutí vydaného ve věci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí o souhlasu (§ 21 zákona).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je vydaný souhlas k odnětí, popř. rozhodnutí o souhlasu a pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštního právního předpisu, např. stavební zákon - územní rozhodnutí, příp. stavební povolení.
Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím
a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu (§ 21), a to do 1 roku ode dne jeho platnosti, a
b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním potřebných podkladů uvedených v bodě 6. s průvodním dopisem na podatelně Úřadu městské části Praha 16 nebo jejím zasláním poštou, případně podáním opatřené zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu elpodatelna@praha16.eu (základní informace o elektronickém podání viz elektronická podatelna).
Dále lze potřebné podklady uvedené v bodě 6. s průvodním dopisem podat prostřednictvím datové schránky (max. velikost datové zprávy 10 MB a použitý formát pdf, PDF/A, html/htm, txt, rtf, doc, xls, ppt, jpg/jpeg/jfif, png, tiff nebo gif).

Pokud povinný k platbě odvodů nedoručí orgánu ochrany ZPF příslušnému k vydání rozhodnutí o odvodech kopii pravomocného rozhodnutí, pro které byl souhlas s odnětím podkladem a písemně neoznámí zahájení realizace záměru, může řízení zahájit orgán ochrany ZPF z moci úřední s možností uložení pokuty za nesplnění uvedených povinností.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U místně příslušného orgánu ochrany ZPF, v jehož obvodu leží největší část odnímané plochy. Pro správní obvod Praha 16 (katastrální území Lahovice, Lipence, Lochkov, Malá Chuchle, Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav) se obraťte na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí.
A to i v případě, že výměra požadovaného odnětí je větší než 1 ha a souhlas vydal Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy  a dále i v případě, že je výměra větší než 10 ha a souhlas vydalo Ministerstvo životního prostředí - Odbor ekologie krajiny a lesa - Oddělení ochrany půdy.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 2. patro. 
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím
a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu (§ 21), a to do 1 roku ode dne jeho platnosti, a
b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
Povinný k platbě odvodů podle § 11a odst. 3 zákona je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny.
Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému.
Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr uvedený v odstavci 1, nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o takovém souhlasu (§ 21 zákona) ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle § 11 zákona. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití. 
Povinný k platbě odvodů podle § 11a odst. 3 je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebné formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání rozhodnutí o odvodech není stanoven.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí o odvodech je vydáno do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů ode dne zahájení řízení. Odvod za trvalé odnětí je splatný do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, odvod za dočasné odnětí je splatný do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá. Platbu je možno provést převodním příkazem nebo poštovní poukázkou.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě potřeby si může orgán ochrany ZPF vyžádat další podklady.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat k Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy podáním u Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám může orgán ochrany ZPF uložit pokutu podle zákona o ochraně ZPF za porušení níže uvedených povinností

  1. v rozporu s § 11 odst. 4 písm. a) zákona nedoručí kopii pravomocného rozhodnutí ve stanovené lhůtě,
  2. v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) zákona neoznámí zahájení realizace záměru ve stanovené lhůtě,
  3. v rozporu s § 11 odst. 5 zákona neoznámí změnu způsobu využití ve stanovené lhůtě, nebo
  4. v rozporu s § 11 odst. 6 zákona neoznámí a nedoloží změnu v osobě povinného k platbě odvodů ve stanovené lhůtě.

21. Nejčastější dotazy

Lze odvod prominout?
Odvod prominout nelze. Odvod se neplatí, jestliže výše odvodu
a) placeného jednorázově nepřevyšuje celkovou částku 100 Kč,
b) za dočasné odnětí nepřesahuje částku 50 Kč ročně.
V odůvodněných případech může ministerstvo financí ČR snížit nebo prominout penále.

Jaká je výše odvodů za odnětí zemědělské půdy?
Vypočítá se pro konkrétní pozemky v závislosti na BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka - jde o pětimístný číselný kód stanovovaný pro zemědělské pozemky) a výměře odnímané plochy podle přílohy zákona. Výpočet předkládá žadatel již k žádosti o souhlas, ale rozhodnutí, kterým se platba odvodů uloží, vydává OŽP ÚMČ Praha 16 až po nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, jehož byl souhlas součástí.

Kdy se odvody nestanovují?
Odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro
a) stavby drah včetně jejich součástí, je-li stavebníkem a následně vlastníkem stát,
b) stavby pozemních komunikací ve vlastnictví státu, včetně jejich součástí a příslušenství,
c) stavby zemědělské prvovýroby uskutečňované evidovaným zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství,
d) výstavbu účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků,
e) stavby a zařízení protierozní ochrany,
f) stavby čistíren odpadních vod,
g) změnu druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň, bude-li dotčený pozemek veřejným prostranstvím,
h) zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany,
i) stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi,
j) cyklistické stezky nebo jejich části, budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem, nebo
k) zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny, má-li vzniknout registrovaný významný krajinný prvek nebo přechodně chráněná plocha (§ 10 odst. 3), převedením na druh pozemku

  1. ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda,
  2. vodní plocha se způsobem využití zamokřená půda, nebo
lesní pozemek se způsobem využití les jiný než hospodářský.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, oddělení životního prostředí.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo životního prostředí ČR
Český úřad zeměměřický a katastrální

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), souhlas orgánu ochrany ZPF

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

26. Kontaktní osoba

Suchan Milan, Ing. 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

19.6.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

19.6.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Navazuje na řešení životní situace
Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), souhlas orgánu ochrany ZPF

Zveřejněno: 12.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 19.06.2015 ; Přečteno 13563 x
Vytisknout