Ohlášení živnosti fyzickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou osobou 

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Ohlášení živnosti fyzickou osobou

4. Základní informace k životní situaci

Ohlašovací živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné oprávnění.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, která dosáhla plné svéprávnosti (lze nahradit přivolením soudu), a je bezúhonná

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Česká fyzická osoba musí ohlásit musí podat písemné ohlášení kterémukoliv obecnímu úřadu. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy tzv. Czech POINT.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním ohlášení osobně v písemné formě nebo v zastoupení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na celém území České republiky nebo kontaktního místa tzv. Czech POINT.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský, nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín nebo na pracoviště Czech Point.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 1. Doklad o bezúhonnosti (je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, doloží výpis z evidence trestů - není třeba, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, nesmí být starší 3 měsíce.
 2. Doklady odborné způsobilosti, je-li zákonem vyžadována.
  Ustanovuje-li podnikatel odpovědného zástupce, též navíc následující doklady týkající se jeho osoby:
  a) je-li státním příslušníkem členského státu Evropské unie: výpis z evidence trestů
  (není potřeba, je-li členským státem posledního pobytu Česká rep.), ne starší 3 měsíce,
  b) doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována
  c) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, je.li ustanoven, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, nebyl-li podepsán osobně na živnostenském úřadě.
  Při jednání na živnostenském úřadě se prokazuje fyzická osoba platným občanským průkazem.
 3. Doklad prokazující právní užívání prostor, kde je umístěno sídlo, je-li odlišné od bydliště.
 4. Doklad o pobytu, vízum nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.
 5. Doklad o zaplacení správního poplatku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při osobní návštěvě vyplníme vyplníme veškeré potřebné formuláře elektronicky za Vás.
Pro písemný kontakt použijte formuláře, které jsou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při vstupu do podnikání je poplatek 1000 Kč, za každé další ohlášení je 500 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Má-li ohlášení všechny náležitosti, provede živnostenský úřad do 5 pracovních dnů zápis do živnostenského rejstříku, v opačném případě vyzve ohlašovatele k odstranění závad a stanoví lhůtu nejméně 15 dnů. V této době neběží lhůta k zápisu do živnostenského rejstříku.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

elpodatelna@praha.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podáním podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v živnostenském rejstříku a udáním důvodu tohoto nesouhlasu. V případě, že bude podáno odvolání proti rozhodnutí, musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a podává se ku Městské části Praha 16, Úřadu městské části a rozhoduje o něm Hlavní město Praha,  Magistrát hl. m. Prahy, Odbor živnostenský a občanskosprávní.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení fyzickou osobou
Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce
Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor živnostenský Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Černá Tamara 
Řičařová Martina, DiS. 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.2.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

2.2.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 11.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizoval: Eva Javorská ; Přečteno 11135 x
Vytisknout