Organizované pálení čarodějnic bude možné i v době sucha

Rada hl. m. Prahy na svém mimořádném jednání 26. dubna přijala nové Nařízení stanovující podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. To původní bylo přijato 24. května 2016 a městští radní po třech letech zkušeností přestoupili především na základě žádostí z městských částí ke změně. 

Stávající úprava totiž například městským částem neumožňovala v době vyhlášeného nebezpečí požáru pořádat akce s otevřeným ohněm, i když měly řádně zajištěny požární dohled. Nové nařízení nyní obsahuje paragraf, který pořádat akce typu pálení čarodějnic umožňuje, ovšem pouze pokud:
a) provozovatel činnosti (organizátor akce) předem vyhodnotí podmínky provozování činnosti s ohledem na místo, dobu a specifika činnosti a prokazatelně nastaví taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru,
b) provozovatel činnosti (organizátor akce) oznámí záměr provedení činnosti na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy před zahájením činnosti,
c) provozovatel činnosti (organizátor akce) zajistí před zahájením činnosti asistenci jednotky požární ochrany, přičemž je povinen řídit se pokyny jejího velitele.
I nadále však platí zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech. Za místa zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle nařízení považuje:
a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků,
d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ze dne 26.4.2019 (pdf, 380 kB)
Zveřejněno: 29.04.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 865 x
Vytisknout