Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně 

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

4. Základní informace k životní situaci

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen písemně předem oznámit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podnikatel-fyzická osoba, v případě právnické osoby statutárního orgán, prokurista, popř. zmocněnec na základě plné moci, v určitých případech i likvidátor.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na základě živnostenského oprávnění může být živnost provozována v jedné nebo více provozovnách. Je povinen písemně předem oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámením o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně osobně, v písemné formě nebo v zastoupení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na celém území České republiky nebo kontaktního místa tzv. Czech Point.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský, nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín nebo na pracoviště Czech Point.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Osobní identifikační údaje.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při osobní návštěvě vyplníme vyplníme veškeré potřebné formuláře elektronicky za Vás.
Pro písemný kontakt použijte formuláře, které jsou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Má-li oznámení o provozovně všechny náležitosti, provede živnostenský úřad do 5 pracovních  dnů zápis do živnostenského rejstříku a o zápisu vyrozumí písemně podnikatele.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické právo nebo užívací právo k provozovně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

elpodatelna@praha16.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
Hygienické, požárně-bezpečnostní a další předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podáním podnětu vyjadřujícího nesouhlas  s vydáním vyrozumění o zápise přerušení provozování živnosti s uvedením důvodu nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který vyrozumění vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Uložení pokuty za přestupek neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je obligatorní dle § 62 živnostenského zákona.

21. Nejčastější dotazy

Nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti fyzickou osobou
Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti právnickou osobou
Přerušení provozování živnosti
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
Přerušení provozování živnosti
Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor živnostenský Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Černá Tamara 
Řičařová Martina, DiS.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10.9.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

10.9.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 11.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 06.01.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 10870 x
Vytisknout