Oznámení veřejného vystoupení zvířat

 Oznámení veřejného vystoupení zvířat

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Oznámení veřejného vystoupení zvířat

4. Základní informace k životní situaci

Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatelem, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh - § 8 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.

Za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat - § 3 zákona  č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Pořadatel veřejného vystoupení zvířat, případně jeho oprávněný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pořadatel je povinen oznámit nejméně 14 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení krajské veterinární správě a příslušné obci údaje podle § 8 odst. 3 písm. a) a b).
Na území hl. m. Prahy je příslušná Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (MěVS v Praze SVS, Na Kozačce 3, 12000 Praha 2).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Pořadatel veřejného vystoupení zvířat podá písemné oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat na podatelně Úřadu městské části Praha 16 nebo je zašle poštou, případně podá oznámení opatřené zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu elpodatelna@praha16.eu. Dále lze oznámení podat prostřednictvím datové schránky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení o veřejném vystoupení zvířat na území městské části Praha 16 zasílejte na ÚMČ Praha 16 a MěVS v Praze SVS.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 2. patro.
Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

1. V oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat musí být uvedeno:

  • místo a datum konání
  • druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit
  •  údaje umožňující identifikaci osoby podle § 8 odst. 2

2. Současně s oznámením je nutné předložit seznam činností se zvířaty (§ 8 odst. 3 písm.b).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro podání oznámení je 14 dnů před dnem konání veřejného vystoupení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Bude řešeno individuálně, např. úklid vč. zajištění odvozu odpadu, uvedení do původního stavu apod. 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze – viz bod 7

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Ustanovení § 8 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné - nevydává se rozhodnutí ve věci.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

V případě nedodržení podmínek stanovených § 8 zákona na ochranu zvířat proti týrání lze fyzické osobě uložit pokutu do 200 000 Kč, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám se uloží pokuta do 200 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Žádné.

22. Další informace

Další informace lze získat na oddělení životního prostředí odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16, tel.: 234 128 430.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ze zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

26. Kontaktní osoba

Nováková Jarmila, Ing.Jíchová Helena Ing. 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

24.3.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

24.3.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Žádné.

Zveřejněno: 26.02.2014 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 6264 x
Vytisknout