Oznámení záměru uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 19.12.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2014, dodatku č. 2 ze dne 27. 10. 2015 a dodatku č. 3 ze dne 29.06.2018

Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní se společností Residence Radotín Dva, s.r.o., IČO: 07204957, se sídlem Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9 – Vysočany, jehož předmětem je prodej pozemků: • parc. č. 344/6 o výměře 479 m2, který vznikl na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku ze dne 5. 5. 2022, č. 3940 – 7722132/2022, vyhotovený Ing. Irenou Strakovou, (dále jen „Geometrický plán“), a to oddělením z pozemku p. č. 344/1, a • pozemek p. č. 345/1 o výměře 319 m2, který vznikl na základě Geometrického plánu, a to oddělením z pozemku p. č. 345, a • p. č. 357/70 o výměře 3 692 m2, který vznikl na základě Geometrického plánu, a to oddělením z pozemku p. č. 357/1, vše ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 16.

Oznámení záměru (pdf, 113 kB)


Geometrický plán (pdf, 307 kB)

Zveřejněno: 04.07.2022 – Stanislava Rašková ; Přečteno 87 x
Vytisknout