Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny k žádosti pro ohlášení živnosti fyzické osoby

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny k žádosti pro ohlášení živnosti fyzické osoby 

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny k žádosti pro ohlášení živnosti fyzické osoby

4. Základní informace k životní situaci

Změny se týkají:

  1. sídla
  2. rozšíření (zúžení) dosavadního předmětu podnikání
  3. změny týkající se odpovědného zástupce, je-li ustanoven
  4. délky pobytu v ČR

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podnikatel, příp. zmocněnec na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změny, které oznamují, již musí existovat a musí k nim být doloženy doklady, které tyto změny prokazují, pokud je živnostenský úřad nevede ve své evidenci. Změna rozsahu předmětu podnikání se oznamuje předem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámením změn osobně, v písemné formě nebo v zastoupení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na celém území České republiky nebo kontaktního místa tzv. Czech Point.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský, nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín nebo na pracoviště Czech Point.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro oznámení změny sídla, liší-li se od bydliště, doklad o vlastnickém či užívacím právu, př. kupní smlouva, souhlas vlastníka, apod.
Pro oznámení změny k prodloužení délky pobytu v ČR – vízum s povolením k dlouhodobému pobytu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při osobní návštěvě vyplníme vyplníme veškeré potřebné formuláře elektronicky za Vás.
Pro písemný kontakt použijte formuláře, které jsou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení změny je správní poplatek 100 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Živnostenský úřad provede do 5 pracovních dnů zápis do živnostenského rejstříku, případně vyzve ohlašovatele k odstranění závad a stanoví lhůtu nejméně 15 dnů. V této době neběží lhůta k zápisu do ŽR.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

elpodatelna@praha16.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podáním podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v živnostenském rejstříku a udáním důvodu tohoto nesouhlasu. V případě, že bude podáno odvolání proti rozhodnutí, musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a podává se ku Městské části Praha 16, Úřadu městské části a rozhoduje o něm Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Uložení pokuty za přestupek neoznámení změn do 15 dnů od jejich vzniku a doplnění týkající se údajů a dokladů, které je obligatorní dle § 62 živnostenského zákona.

21. Nejčastější dotazy

Nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Provozování živnosti prostřednictví odpovědného zástupce
Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
Přerušení provozování živnosti
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor živnostenský Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Černá Tamara 
Řičařová Martina, DiS.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11.9.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

11.9.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 11.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 06.01.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 10131 x
Vytisknout