Popis činnosti Odboru místního hospodářství

Úsek majetku a inventarizace
Úsek místního hospodářství
Úsek investic
Úsek hospodářské správy
Oddělení správy obecních nemovitostí

Úsek majetku a inventarizace

 • příprava podkladů a souvisejících dokumentů pro provedení inventarizace majetku a závazků za celou MČ (návrhy souhrnných materiálů a vzorové dokumenty)
 • evidence nemovitého majetku – v programu ENO, GINIS MAJ a EMA včetně kontroly podle LV v katastru nemovitostí, geometrických plánů a nabývacích titulů
 • kontrola výměry a typu pozemků, jejich ocenění
 • evidence čísel popisných nebo evidenčních u budov
 • inventarizace nemovitého majetku – inventurní soupisy a přehledy pro MHMP, sleduje přírůstky a úbytky nemovitého majetku a jeho ocenění
 • evidence majetkových účtů MČ
 • sledování vlastnických vztahů k nemovitému majetku – majetkoprávní vypořádání pozemků
 • zajišťování zápisů podle zákona č. 172/1991 Sb., svěření majetku MČ, zápisy do katastru nemovitostí
 • spolupráce při vyhlašování výběrových řízení na nebytové prostory
 • sepisování nájemních smluv MČ a smluv o výpůjčce
 • sepisování smluv o převodu nemovitého majetku – kupní, darovací apod.
 • zajišťování provedení vkladů vlastnických práv z převodu nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha – město
 • zajišťování stanovisek a vyjádření MHMP k záměrům a převodům nemovitého majetku
 • centrální evidence smluv uzavřených MČ
 • zajišťování podkladů ke smlouvám – výpisy a snímky z KN, identifikace, geometrické plány, znalecké posudky, notářské zápisy, kolaudační rozhodnutí
 • realizace privatizace bytového fondu
 • uplatňování daňových přiznání z převodu nemovitostí MČ pro HMP
 • evidence restitučních nároků.

Úsek místního hospodářství

 • evidence (pasport), prohlídka a zajištění oprav místních komunikací včetně plánu údržby
 • účast na kontrolních dnech souvisejících se stavbami komunikací
 • kontrola převzetí komunikací po jejich dokončení (např. v rámci výstavby inženýrských sítí)
 • vyjádření k uzavírkám, objížďkám a zvláštnímu užívání komunikací a k záborům na veřejném prostranství
 • kontrola záborů a výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území MČ vyjma stánkového prodeje
 • vyjádření k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikace ve správě MČ
 • evidence, protokoly, přejímání řízení výkopových prací na místních komunikacích
 • kontrola stavu dopravních opatření na území MČ
 • evidence a výzva k odstranění vraků (ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy)
 • lustrace majitelů vozidel ve spolupráci s Policií ČR
 • návrh, evidence a kontrola dopravního značení a informačně orientačního značení
 • povolení vjezdu do vybraných míst MČ
 • energetické hospodářství - organizační zajištění energetického auditu, roční výkazy
 • evidence a tvorba protokolů při haváriích (vody, elektřiny, plynu a osvětlení)
 • evidence a kontrola spotřeby vody, el. energie a plynu v budovách MČ
 • pojištění budov 
 • hlášení poruch (např. SSZ, veřejné osvětlení, inženýrské sítě)
 • zajišťuje provoz parkovacího automatu na parkovišti před Zdravotnickým zařízením, Sídliště 1100/32, Praha-Radotín
 • předkládání návrhů aktualizací příloh vyhlášek o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a tržního řádu.

Úsek investic

 • zabezpečení projektové přípravy a inženýringu u vlastních investičních staveb
 • zajišťování výběrových řízení
 • provádí dozor investora na investičních akcích MČ
 • evidence všech investic
 • převod investic do hmotného investičního majetku
 • archivace projektové dokumentace od zahájení až po kolaudaci u budov MČ a následné předávání do archivu OVDŽP
 • archivace smluv o dodávce vody, plynu a el. energie u všech budov MČ 
 • agenda posuzování investic ve vztahu k územnímu plánu
 • návrhy a plán údržby budov.

Úsek hospodářské správy

 • provádí drobné údržbářské práce dle potřeb zaměstnanců včetně údržby vozového parku
 • zajišťuje komplexní inventarizaci majetku ÚMČ (DKP, osobní karty, evidence movitého majetku)
 • vede pohyb skladů včetně kancelářských potřeb pro zaměstnance ÚMČ
 • obstarává úřední desku jako celek a vyvěšuje na ní písemnosti nevyhovující ustanovení čl. 1 části IV. včetně jejich zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup - na elektronické desce na webových stránkách MČ
 • vede evidenci automobilů, aktualizuje přehled osob, které užívají služební automobil
 • vede evidenci spotřeby pohonných hmot, kontroluje knihy jízd
 • v zimním období zajišťuje součinnost při provozu plynových kotelen
 • zajišťuje změny v identifikaci budov a kanceláří
 • vede evidenci kódů zaměstnanců a upravuje zabezpečení budov
 • zabezpečuje plnění povinností na úseku požární ochrany (zajištění požární techniky, dokumentace, pravidelné prohlídky, školení zaměstnanců) 
 • zajišťuje údržbu a úklid budov ÚMČ
 • uskladňuje ztráty a nálezy přijaté od občanů.

Oddělení správy obecních nemovitostí

 • vyřizuje běžné požadavky nájemníků
 • zajišťuje kompletní přejímání a předávání volných bytů a nebytových prostorů
 • provádí hlášení volných bytů a nebytových prostorů
 • zajišťuje nápravy havarijních situací včetně nerušeného chodu akcí (oznámení pro nájemníky domů)
 • zajišťuje běžné provozní služby (objednávky na opravy a údržbu), včetně převzetí a kontroly, a to dle přidělených kompetencí
 •  provádí aktualizaci pasportů bytů a nebytových prostor, pasportů domů
 • zajišťuje změny ve smlouvách o dodávkách elektřiny (při změnách technických podmínek připojení, v evidenci odběratelů)
 • provádí prvotní kontrolu odečtů stavů všech médií (teplo, voda, elektřina) a předává podklady Odboru ekonomickému
 • evidence a kontrola revizních zpráv u všech budov MČ (el. a plynových zařízení, hromosvodů, komínů, tlakových nádob, el. ručního nářadí a spotřebičů, hasicích přístrojů a hydrantů apod.) 
 • sepisuje a eviduje dohody o splátkách dluhů, provádí průběžnou kontrolu plnění
 • vede evidenci soudních sporů, připravuje podklady pro žaloby, sleduje termíny soudních jednání, předkládá podklady právníkovi MČ
 • vyhotovuje oznámení nájemníkům v případě změn v předpisech nájemného
 • spolupracuje s firmami při předávání prostorů (převzetí práce)
 • zajišťuje pro objekty ve vlastnictví MČ (Loučanská 1406/1a, Na Výšince 875/4, nám. Osvoboditelů 44/15, nám. Osvoboditelů 1368/27, U Starého stadionu 1379/13, Sídliště 1600/15a, Praha-Radotín) údržbářské práce a odečet všech podružných elektroměrů, vodoměrů a plynoměrů
 • provádí pro objekt Sídliště 1600/15a, Praha-Radotín, a pro obytné domy ve vlastnictví MČ veškeré správcovské, údržbářské a úklidové činnosti včetně celoročního úklidu přilehlých chodníků a souvisejících zpevněných ploch
 • kontroluje a úkoluje firmu provádějící správcovskou činnost (mandátní smlouva) pro objekt Sídliště 1100/32, Praha-Radotín.
Vytisknout