Povolení umístění reklamy

Povolení umístění reklamy

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Povolení umístění reklamy

4. Základní informace k životní situaci

Reklamní zařízení – rozumí se informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení dle § 3 odst. 2 stavebního zákona. Zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba s vlastnickými nebo jinými právy k pozemku, kde je navrženo umístění reklamního zařízení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí dle platného stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Zjistit si náležitosti pro podání žádosti, případně se poradit na stavebním úřadě.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, úsek výstavby, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, tel.: 234 128 266 v úřední hodiny, po telefonické dohodě možno i v dalších dnech.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přílohy žádosti o územní souhlas a k ohlášení jsou stanoveny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Na našich webových stránkách v sekci Úřad MČ - Formuláře - Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, úsek výstavby.
Jsou k dispozici v elektronické verzi mezi Formuláři úseku výstavby a v příloze č. 7 případně č. 8, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny ve sbírce zákonů č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení žádosti jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci jsou stanoveni stavebním zákonem, pokud zde nejsou určeni, stanoví je správní řád.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po vydání územního souhlasu nebo rozhodnutí o umístění reklamního zařízení, pokud se nejedná o reklamu omezenou na dobu trvání nejvýše na 3 měsíce, je třeba reklamu ohlásit.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je možno zaslat žádost prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem elpodatelna@praha16.eu .

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě zamítnutí žádosti o umístění reklamního zařízení můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Magistrátu hlavního města Prahy, a to prostřednictvím Úřadu městské části Praha 16.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Správní delikty a výši pokut vymezuje stavební zákon.

21. Nejčastější dotazy

Povolujete také "označení provozovny"?
Označení provozovny stavební úřad nepovoluje, protože dle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. každá provozovna musí mít své označení.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, úsek výstavby.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další zdroje informací nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související situace řeší stavební zákon.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Ing. Olga Panýrková, , tel.: 234 128 266 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23.3.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

23.3.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.
Zveřejněno: 26.02.2014 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 14752 x
Vytisknout