Přeprava nebezpečných odpadů po území ČR


Přeprava nebezpečných odpadů po území ČR

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Přeprava nebezpečných odpadů po území ČR

4. Základní informace k životní situaci

Nebezpečným odpadem jsou odpady uvedené v seznamu nebezpečných odpadů, který je přílohou vyhlášky MŽP č. 381/2001. V Katalogu odpadů uvedeném touto vyhláškou je tato kategorie označena písmenem N. Dále se jedná o odpad, který má aspoň jednu z nebezpečných vlastností z přílohy č. 2 zákona o odpadech. Původcem nebezpečného odpadu je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnostech vznikají nebezpečné odpady. Oprávněnou osobou je osoba oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady podle příslušných právních předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podle zákona o odpadech (§ 40) jsou při přepravě nebezpečných odpadů odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.

Odesílatel odpadu je povinen:
a) přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list
b) zaslat evidenční list č. 2 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení
c) informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa zahájení přepravy a inspekci v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list (č. 5) o převzetí nebezpečného odpadu.

Příjemce odpadu je povinen
Zaslat evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu s potvrzením o převzetí odpadu odesílateli (č. 5) a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností příslušným podle místa zahájení (č. 3) a ukončení přepravy (č. 4) do 10 dnů od jeho převzetí.

Odesílatel odpadu a příjemce odpadu jsou povinni archivovat evidenci po dobu nejméně 5 let.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Životní situace se týká přepravy nebezpečných odpadů, kromě vnitropodnikové dopravy zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.

Upozorňujeme, že OVDŽP ÚMČ Praha 16 je příslušný ke zpracování evidenčních listů č. 2 a 3 s místem nakládky ve správním obvodu Praha 16, tj. k. ú. Lahovice, Lipence, Lochkov, Radotín, Velká a Malá Chuchle, Zbraslav. Rovněž nám přísluší evidenční listy č. 4 s místem vykládky ve výše uvedených k. ú.

Bližší informace ke správnímu členění naleznete na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy – www.praha.eu

Dále podotýkáme, že právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě odpadů jsou povinny:

a) zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních právních předpisech (např. zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Evropská dohoda o mezinárodní siliční dopravě nebezpečných věcí - ADR)
b) na vyžádání kontrolních orgánů předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s přepravou odpadů
c) při přepravě nebezpečných odpadů vést evidenci a ohlašovat přepravované nebezpečné odpady v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem.

Dopravce, který není zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, nesmí převzít odpady do svého vlastnictví.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Povinnosti podle účastníka přepravy ve vztahu k jednotlivým listům (barevné rozlišení je podle formulářů SEVT):

1 - cihlově červená - dopravcem potvrzený list si nechává odesílatel pro svou evidenci
2 - zelená - odesílatel zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení
3 - fialová - převezme dopravce, předá příjemci odpadu, který jej zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy, a to do 10 dnů od převzetí odpadu
4 - hnědá - příjemce odpadu zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa ukončení přepravy, a to do 10 dnů od převzetí odpadu
5 - modrá - příjemce odpadu zašle odesílateli odpadu do 10 dnů od převzetí odpadu
6 - tyrkysová - ponechává si dopravce pro svou evidenci
7 - jasně fialová - ponechává si příjemce odpadu pro svou evidenci.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pro přepravu zahájenou (list č. 2 a 3) nebo ukončenou (list č. 4) na katastrálním území Lahovice, Lipence, Lochkov, Malá Chuchle, Radotín, Velká Chuchle a Zbraslav zašlete nebo se s dotazy obraťte na Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 2. patro, tel.: 234 128 430.
Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR podle postavení účastníka přepravy zasílejte poštou na adresu Úřadu městské části Praha 16, V. Balého 23, 153 00 Praha 5.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR" - příloha č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady - včetně pokynů k vyplnění

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Viz bod č. 7. OŽP ÚMČ Praha 16 zadává údaje vyplývající z evidenčních listů do databáze, listy č. 2 a 3 páruje a třídí podle jednotlivých původců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Ostatní účastníci přepravy.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vedení evidence v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech, tedy především průběžná evidence, roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádnou elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
(vyhledávání v zákonech zde)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při chybném vyplnění evidenčního listu telefonický kontakt, příp. písemná výzva k doplnění údajů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Pokuta až do výše 300 000 Kč, ukládá ČIŽP nebo Úřad městské části Praha 16.

21. Nejčastější dotazy

Jaký je příslušný úřad pro přijímání evidenčních listů o přepravě nebezpečného odpadu?

Příslušnými úřady jsou Úřady městských částí Praha 1 – 22 podle skutečného místa nakládky nebo vykládky nebezpečného odpadu, nikoliv podle sídla odesilatele nebo příjemce. Dále viz bod 6.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informační servis o životním prostředí v Praze
Centrum pro hospodaření s odpady
Ministerstvo životního prostředí ČR
Manuál pro vedení evidencí

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Evidence odpadů a jejich ohlašování

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

26. Kontaktní osoba

Nováková Jarmila, Ing.Jíchová Helena Ing. 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

24.3.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

24.3.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 26.02.2014 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 14725 x
Vytisknout