Přestupkové řízení

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklad o totožnosti (podle § 37 správního řádu se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele).

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádné předepsané formuláře nejsou k dispozici.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

V přestupkovém řízení se správní poplatky nevybírají.

Správní orgán však podle ustanovení § 95 zákona o odpovědnosti za přestupky uloží obviněnému, který byl uznán vinným, povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou (stanovena vyhláškou).
Paušální částka nákladů řízení činí:

  • 1 000 Kč;
  • ve zvláště složitých případech nebo v případech, kdy byl přibrán znalec, se paušální částka zvyšuje, maximálně do výše 10 000 Kč.


Náklady řízení anebo uložené pokuty stanovené ÚMČ Praha 16 lze uhradit:

  • bezhotovostně na číslo účtu 19-2000861379/0800 s přiděleným variabilním symbolem;
  • složenkou;
  • v pokladně (lze platit v hotovosti nebo platební kartou).
Stručně Úplné znění