Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce

4. Základní informace k životní situaci

Podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který splňuje všeobecné, zvláštní a jiné podmínky stanovené zákonem.
Právnické osoby ustanovují odpovědného zástupce pro živnosti řemeslné,vázané a koncesované. Pro živnosti volné nemusí být ustanoven. Do funkce odpovědného zástupce ustanovují člena statutárního orgánu, který splňuje podmínky pro výkon funkce, nelze-li ustanovit z uvedených osob, ustanoví z jiných osob. Odpovědným zástupcem nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu, dále osoba, u níž trvá překážka provozování živnosti dle § 8 živnostenského zákona. Odpovědný zástupce nemusí být ustanoven po dobu přerušení provozování živnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podnikatel-fyzická osoba, osoby vykonávající funkce statutárního orgánu, prokurista, zmocněnec na základě plné moci, v určitých případech i likvidátor.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve  smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele, počet živností není omezen. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné, zvláštní a jiné podmínky stanovené živnostenským zákonem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámením osobně, v písemné formě nebo v zastoupení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na celém území České republiky nebo kontaktního místa tzv. Czech Point.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský, nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín nebo na pracoviště Czech Point.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  1. Doklad o bezúhonnosti - je-li státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, doloží výpis z evidence trestů (není třeba, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika), nesmí být starší 3 měsíce.
  2. Doklady odborné způsobilosti, je-li zákonem vyžadována.
  3. Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, je-li ustanoven, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, nebyl-li podepsán osobně na živnostenském úřadě. Při jednání na živnostenském úřadě se prokazuje fyzická osoba platným občanským průkazem.
    Ustanovení funkce odpovědného zástupce je možné ode dne ustanovení podnikatelem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při osobní návštěvě vyplníme vyplníme veškeré potřebné formuláře elektronicky za Vás. 

Pro písemný kontakt použijte formuláře, které jsou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Má-li oznámení všechny náležitosti, provede živnostenský úřad do 5 pracovních dnů zápis do živnostenského rejstříku, v opačném případě vyzve ohlašovatele k odstranění závad a stanoví lhůtu nejméně 15 dnů. V této době neběží lhůta k zápisu do ŽR.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Odpovědný zástupce.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkce nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce a oznámit živnostenskému úřadu. Toto neplatí, bylo-li živnostenské oprávnění pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti. Neplatí to také, pokud byl o  odpovědný zástupce ustanoven u volné živnosti.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podáním podnětu vyjadřujícího nesouhlas  s vydáním vyrozumění o zápise přerušení provozování živnosti s uvedením důvodu nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který vyrozumění vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Živnostenský úřad je povinen uložit podnikateli pokutu až do výše 100 000 Kč.
V zákonem stanovených případech živnostenský úřad provozování živnosti pozastaví, případně živnostenské oprávnění zruší.

21. Nejčastější dotazy

Nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Ohlášení živnosti fyzickou osobou
Ohlášení živnosti právnickou osobou
Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor živnostenský Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Černá Tamara 
Řičařová Martina, DiS. 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10.9.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

10.9.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 11.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 06.01.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 16541 x
Vytisknout