Průvodce živnostmi

Živnostenský zákon rozlišuje živnosti ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení, a živnosti koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese a jejichž provozování je zvláštním právním předpisem vázáno na souhlas příslušného orgánu státní správy nebo jinou formou státního souhlasu.

Volná živnost je živnost opravňující k výkonu činnosti, pro jejichž provozování zákon nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti, zahrnuje obory činností, které pokrývají veškeré činnosti výrobní, obchodní a poskytující služby. Živnost volná a obory činností, které do ní náleží, jsou uvedeny v příloze č. 4 živnostenského zákona. U ohlášení volné živnosti ohlašovatel uvede obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat v souladu s názvem oboru činností uvedeným v příloze.

Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona a předmět podnikání musí být uveden v souladu s touto přílohou v úplném, nebo částečném znění.
Při ohlašování řemeslní živnosti musí být prokázána odborná způsobilost dle § 21 a 22 živnostenského zákona.
Např.:

  • předložením výučního listu v příslušném oboru, vysvědčením o maturitní zkoušce nebo absolvování  vysoké školy v příslušné oblasti nebo
  • předložením výučního listu, maturitního vysvědčení, získaných v příbuzném oboru a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru nebo
  • předložením dokladu o vykonání šestileté praxe v oboru.

Vázané živnosti jsou uvedené v příloze č. 2 živnostenského zákona a podmínkou jejich provozování je odborná způsobilost upravená zvláštními předpisy uvedenými v této příloze.
Jako průkaz způsobilosti se převážně vyžaduje oprávnění, osvědčení, autorizace nebo jiný doklad vydaný podle zvláštního předpisu k tomu určeným orgánem, který tím osvědčuje, že držitel má odbornou způsobilost, vyžadovanou v daném oboru. Předmět podnikání musí být ohlášen v souladu s touto přílohou v úplném nebo částečném znění.

Koncesované živnosti jsou uvedené v příloze č. 3 živnostenského zákona a protože živnostenský úřad rozhoduje o právu podnikat, mohou být provozovány až po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.
K udělení koncese je většinou nutné, aby živnostenský úřad získal kladné stanovisko orgánu státní správy, do jehož působnosti živnost patří, přičemž je tímto stanoviskem je vázán. Na základě živnostenského zákona nebo na základě zvláštních předpisů ukládá živnostenský úřad provozovateli podmínky jeho výkonu.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
(vyhledávání v zákonech zde)

Zveřejněno: 28.04.2010 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 9889 x
Vytisknout