Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

 Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

4. Základní informace k životní situaci

§ 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o odpadech)

Původci odpadů nebo oprávněné osoby podávají Hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok vždy do 15. 2. následujícího roku v případě, že nakládaly s více než 100 kg nebezpečných odpadů a nebo s více než 100 tunami ostatního odpadu za kalendářní rok.

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, odd. životního prostředí ÚMČ Praha 16 je příslušný ke zpracování hlášení pouze za provozovny ve správním obvodu Praha 16, tj. k.ú. Lahovice, Lipence, Lochkov, Radotín, Velká a Malá Chuchle, Zbraslav.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 Původce odpadů - § 4 písm. w) zákona o odpadech  - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu,

Oprávněná osoba - § 4 písm. x) zákona o odpadech - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů

Podle zákona o odpadech je k převzetí odpadu do svého vlastnictví oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 nebo za podmínek stanovených v § 17 zákona o odpadech též obec.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Hlášení o produkci a nakládání s odpady podle § 39 odst. 1 zákona   o odpadech zpracovávají původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kilogramy nebezpečného odpadu za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok.

 Rozhodující pro stanovení zda bylo dosaženo limitu je celková produkce odpadu původce nebo celkové množství, se kterým bylo nakládáno oprávněnou osobou. To znamená, že hlášení je povinen zaslat každý původce odpadu nebo oprávněná osoba, která stanovený limit, rozhodující pro povinnost zpracovat hlášení, dosáhla v součtu množství odpadů ve všech svých provozovnách na území ČR.

Má-li společnost na území ČR více provozoven a má povinnost zpracovat hlášení zašle samostatné hlášení za každou provozovnu místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze Úřadu městské části Praha 1 – 22. V těchto hlášeních budou uvedeny odpady, které provozovna v kalendářním roce vyprodukovala nebo se kterými nakládala.

Provozovna je povinna zaslat hlášení za všechny druhy odpadů, tj. nebezpečných odpadů i ostatních odpadů, i když splnila stanovený limit jen v jedné kategorii odpadů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Při splnění limitu (viz bod 6) je hlášení zasíláno na formuláři uvedeném v příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, do 15. února následujícího roku.
Hlášení se již nezasílá na příslušný úřad v listinné podobě. Hlášení se podává v elektronické podobě prostřednictvím ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovací povinnosti – www.ispop.cz
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) umožňuje zpracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy. 
ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
Zřizovatelem ISPOP a věcným garantem obsahu formulářů, tzn. ohlašovacích povinností, je Ministerstvo životního prostředí, systém vyvíjí a dodává společnost Telefónica Czech Republic, a.s., technický provoz a podobu aplikace ISPOP zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
 Formulář Hlášení o produkci a nakládání s odpady (§ 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. – příloha 20 – F_ODP_PROD, určeno pro: Praha 16

8. Na které instituci životní situaci řešit

Hlášení se podává prostřednictvím ISPOP, předpokladem podání je předchozí registrace subjektu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pro hlášení provozoven na katastrálním území Lahovice, Lipence, Lochkov, Malá Chuchle, Radotín, Velká Chuchle a Zbraslav je příslušný Úřad MČ Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha - Radotín, 2. patro.
Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobní konzultaci k vyplňování formuláře hlášení – průběžná evidence odpadů a nakládání s nimi pro jednotlivou provozovnu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Hlášení o produkci a nakládání s odpady (§ 21 a 22 vyhlášky č. 383,/2001 Sb. – příloha 20 – F_ODP_PROD, určeno pro: Praha 16 – na stránkách www.ispop.cz v sekci Chci podat hlášení

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Termín pro podání hlášení je 15. února kalendářního roku.
POZOR!
Pokud není hlášení opatřeno zaručeným elektronickým podpisem nebo není zasláno datovou schránkou, je nutná listinná autorizace. Pokud je tato autorizace doručena provozovateli systému do 5-ti dnů od vložení vyplněného formuláře do systému, pak datum podání je datum vložení formuláře. Nepodaří-li se dodržet 5-ti denní termín, pak datem podání hlášení je den doručení listinné autorizace.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

  • Oprávněné osoby (kontrola údajů poskytnutých původci),
  • Odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství Odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy,
  • Centrum pro hospodaření s odpady,
  • Ministerstvo životního prostředí.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vedení a archivace evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi a to za každou provozovnu a každý druh odpadu samostatně po dobu nejméně 5-ti let.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Hlášení lze podat pouze elektronicky prostřednictvím ISPOP.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
(vyhledávání v zákonech zde)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při zjištění chybného vyplnění hlášení telefonický nebo e-mailový kontakt s ohlašovatelem, příp. písemná výzva k doplnění údajů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Pokutu až do výše 300 000 Kč, ukládá ČIŽP nebo Úřad městské části Praha 16.

21. Nejčastější dotazy

Na způsob podání hlášení a místní příslušnost.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informační servis o životním prostředí v Praze
Centrum pro hospodaření s odpady
Ministerstvo životního prostředí ČR

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Přeprava nebezpečných odpadů, Průběžná evidence odpadů.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

26. Kontaktní osoba

Nováková Jarmila, Ing.Jíchová Helena Ing. 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

24.3.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

24.3.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Žádné.

Zveřejněno: 26.02.2014 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 6539 x
Vytisknout