Usnesení zastupitelstva č.1

Připomínky MČ Praha 16 k návrhu nového územního plánu SÚ hl.m. Prahy - Metropolitního plánu

Číslo zastupitelstva: 22
č. 1
Ze dne 16.07.2018

s o u h l a s í

s následujícími připomínkami MČ Praha 16 k návrhu nového územního plánu SÚ hl.m. Prahy - Metropolitního plánu:

  1. V hlavním výkrese Metropolitního plánu není zakresleno stávající vlakové nádraží.  

  2. V hlavním výkresu Z O2 zobrazit všechny zobrazitelné regulativy MPP nezbytné pro rozhodování v území (občanská, technická a dopravní infrastruktura by měla být čitelná v hlavním výkresu).    

  3. Vymezit stávající i plánovanou občanskou vybavenost tak, aby byla zobrazena plochou, podobně jako v případě rekreační vybavenosti. 

  4. Vypustit výškovou regulaci stabilizovaných lokalit předkládanou formou čtvercové sítě (100 x 100 m) ze závazné části - hlavní výkres Z 02 - a ponechat jako pomocné informace ve schématu S 03.

  5. Nová lávka přes Berounku pro pěší a cyklisty je chybně umístěna, umístění neodpovídá stavebnímu povolení (č. 640/-/53).      

  6. Ve výkresu infrastruktury chybí rekreační využití v místě stávajícího koupaliště (biotopu) v blízkosti základní školy.  

  7. Veřejně prospěšnou stavbu pro vodní plochu (ochranný přístav) č. 910-670/931/1002 vymezit mimo zastavěné území.

  8. Doplnit cyklistickou stezku na pravém břehu Berounky mezi lávkami přes Berounku č. 640/-/52 a 512/-/1124 pro odlehčení stávající cyklistické stezky vedoucí přes zastavěné území Radotína.

  9. Lávku pro pěší a cyklisty č. 640/-/115 prodloužit i přes ulici nám. Osvoboditelů a vést po ni cyklistickou stezku směrem do centra Radotína.   

  10. Upravit výškovou regulaci v transformační a rozvojové ploše č. 624/147/1118 dle nové zastavovací studie Centrum Radotín" na 10 podlaží. 

  11. Do zastavitelného území zahrnout tyto pozemky:

 • pozemky  zastavěné  rodinnými  domy v oblasti "Na Rymáni"  parc. č. 1476/1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 

 • pozemky za stávajícím hřbitovem parc. č. 916/1, 918, 916/3 (ve stávajícím územním plánu zahrady) 

 • pozemky zastavěné rodinnými domy v oblasti "Na Cikánce" (celá oblast) 

 • pozemek parc. č. 2349/1 (ostatní plocha)

12.  Doplnit územní rezervu pro možný budoucí obchvat Radotína (pravobřežní komunikace) vedený mimo k.ú. Radotín po pravém břehu Berounky s přímým napojením na Strakonickou silnici. 

  1. Všechny tyto připomínky považuje MČ za zásadní.

    

 

Zveřejněno: 20.07.2018 – Martina Stará ; Přečteno 1396 x
Vytisknout