Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č- 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Nařízení tajemníka č. 4/2018 ze dne 12.1.2018, kterým se stanovuje sazebník úhrad za poskytování informací (pdf, 77 kB)

Nařízení tajemníka č. 4/2018 ze dne 12.1.2018

Sazebník úhrad podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Článek 1
Základní ustanovení

Toto nařízení stanovuje sazebník úhrad za poskytování informací Městskou částí Praha 16 (dále jen „MČ“) jako povinného subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Článek 2
Zákonná úprava

Dle ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona, ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává. Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli výše uvedenou oznamovací povinnost, ztrácí nárok na úhradu nákladů. Poskytnutí informace je pak podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

Článek 3
Úhrada nákladů účtovaných žadateli

Žadateli jsou účtovány v souladu s Článkem 2 tohoto nařízení následující náklady.

I. Materiálové náklady

1. Pořizování kopií na kopírovacím stroji ve formátu  A4  A3
 - jednostranná kopie  2 Kč    4 Kč 
 - oboustranná kopie 4 Kč  8 Kč
 2. Výtisk z tiskárny počítače
 - jedna stránka 3 Kč  -
 3. Technický nosič dat (např. CD-ROM) 30 Kč


II. Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

- první hodina zdarma
- za každou další i započatou hodinu 250 Kč

III. Poštovné
Poštovné za zásilky je účtováno na základě aktuální ceny služeb České pošty, s.p. platné v den odeslání dokumentu a v souladu s Dohodou o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby.

Článek 4
Upřesňující podmínky k používání sazebníku

Městská část Praha 16 si vyhrazuje právo stanovené úhrady měnit dle skutečné výše jejich nákladů. Používání sazebníku úhrad se dále řídí těmito pravidly:

  • výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku,
  • nepřesáhnou-li materiálové náklady a poštovné 200 Kč nebo vyhledávání a zpracování informace 1 hodinu, bude informace zaslána zdarma, 
  • vydání informace je podmíněno úplným zaplacením úhrady,
  • v odůvodněných případech je tajemník Úřadu městské části Praha 16 oprávněn stanovenou úhradu nákladů snížit či určit, že nebude účtována vůbec,
  • ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky podle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, 
  • náklady na materiály, které nejsou uvedeny v tomto sazebníku, budou účtovány dle skutečně vynaložených nákladů.

Článek 5
Účinnost nařízení

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 16.1.2018.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

Ke dni 15.1.2018 se zrušuje Nařízení tajemníka č. 5/2008 ze dne 30.1.2008.Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16

Vytisknout