Souhlas vodoprávního úřadu

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • Žádost,
  • dokumentace zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti,
  • mapový podklad v měřítku 1:50 000 (1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti,
  • kopie katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením záměru místa stavby, zařízení nebo činnosti,
  • stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5,
  • stanovisko příslušného správce drobného vodního toku k předkládanému záměru, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem,
  • plná moc,
  • oprávněného žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení,
  • projekt geologických prací (pouze v některých případech),
  • vyjádření hydrogeologa (pouze v některých případech.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o udělení souhlasu (pdf, 187 kb)
V tištěné podobě rovněž na Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení životního prostředí.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní řízení o udělení souhlasu nepodléhá správnímu poplatku.
Stručně Úplné znění