Souhlas vodoprávního úřadu

Souhlas vodoprávního úřadu

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Souhlas vodoprávního úřadu

4. Základní informace k životní situaci

Vodoprávní souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) – h) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon). Zákon stanoví povinnost právnických a fyzických osob získat souhlas vodoprávního úřadu, pokud hodlají zřídit stavby, zařízení nebo provádět činnosti, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, mohou však ovlivnit stávající vodní poměry.
Území správního obvodu Praha 16 se nachází z části v záplavovém území Vltavy a Berounky (Zbraslav, Radotín, Lahovice, Velká a Malá Chuchle) a z části v II. pásmu hygienické ochrany vodárenského zdroje Podolí. Z toho vyplývá, že pro stavby, zařízení nebo činnosti, které by mohly ovlivnit vodní poměry je nutné požádat o souhlas samostatnou žádostí příslušný vodoprávní úřad. Od roku 2010 je nutný souhlas k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod tzv.“suché vrty“ (nepovolují se již stavebním povolením jako vodní dílo). S účinností od 01.01.2013 je pod písm. h) zařazen vodoprávní souhlas k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti žadatele (vlastníka nemovitosti, nebo jím zplnomocněné osoby).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání žádosti o vodoprávní souhlas.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na správně příslušný vodoprávní úřad, kterým je odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín.
Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Žádost
  • dokumentace zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti
  • mapový podklad v měřítku 1:50 000 (1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti
  • kopie katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením záměru místa stavby, zařízení nebo činnosti
  • stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5
  • stanovisko příslušného správce drobného vodního toku k předkládanému záměru, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem
  • plná moc oprávněného žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

v elektronické podobě mezi formuláři oddělení životního prostředí.
V tištěné podobě rovněž na odboru výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní řízení o udělení souhlasu nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Povodí Vltavy, s.p.
Správce drobného vodního toku
(podle charakteru žádosti)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k charakteru podkladů nelze využít žádnou elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Souhlas se vydává rozhodnutím nebo závazným stanoviskem. Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, kde jsou uvedeny údaje o tom, v jaké lhůtě a ke kterému orgánu lze odvolání podat. Závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení nadřízeným správním orgánem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Pokuta podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě (dále jen „povinná osoba“) podle § 125a odst. 1 písm. e) vodního zákona za provedení stavby, zařízení nebo činnosti bez souhlasu vodoprávního úřadu ve výši podle § 125a odst. 2 písm. c) vodního zákona    do 500 000 Kč. Při ukládaní pokuty se přihlíží zejména k tomu, jaké následky porušení povinností způsobilo, popřípadě mohlo způsobit, k okolnostem, za nichž k němu došlo, a jak se právní subjekt přičinil o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků.
Pokuta fyzické osobě podle § 116 odst. 1 písm. e) vodního zákona za  přestupek, kterého se dopustí ten, kdo provede stavbu, zařízení nebo činnost bez souhlasu vodoprávního úřadu, a to ve výši podle § 116 odst. 2 písm.c) vodního zákona do 100 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Které stavby, zařízení nebo činnosti mohou ovlivnit vodní poměry z hlediska II. pásma hygienické ochrany vodního zdroje Praha – Podolí a musí mít souhlas vodoprávního úřadu?
Souhlas v ochranném pásmu vodního zdroje musí mít stavby zařízení nebo činnosti, v nichž se obvykle zachází se látkami, které škodí vodám (závadné látky) a jejich provoz může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se zejména o stavby jako jsou sklady a haly výrobních podniků, sběrné dvory, benzínové pumpy, skládky, nádrže pro podzemní nebo jiné skladování látek, kde se nakládá s látkami nebezpečnými vodám (např. ropné látky, nepersistentní minerální oleje atd.)
V pochybnostech, zda stavba, zařízení nebo činnost mohou ovlivnit vodní poměry, rozhodne vodoprávní úřad. 

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Webové stránky Ministerstva zemědělství
Webové stránky Ministerstva životního prostředí

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Stavební povolení, ohlášení

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Hübnerová Lenka, Ing.
Jarmová Janka, Ing.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.2.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.2.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.
Zveřejněno: 26.02.2014 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 13326 x
Vytisknout