Správní poplatek za podání žádosti o povolení provozu výherních hracích přístrojů

Správní poplatek za podání žádosti o povolení provozu výherních hracích přístrojů

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Správní poplatek za podání žádosti o povolení provozu výherních hracích přístrojů (dále jen VHP)

4. Základní informace k životní situaci

Správní poplatek za povolení provozu VHP upravuje zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

O povolení provozu VHP je oprávněn jednat statutární orgán právnické osoby, nebo tímto orgánem zplnomocněná osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Provozovatelem VHP může být jen právnická osoba bez zahraniční majetkové účasti se sídlem na území České republiky. Povolení se vydá, jestliže provozování VHP je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování, včetně technického vybavení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o povolení VHP a předložením originálů dokladů požadovaných dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, která se podává v místě trvalého umístění VHP.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Písemnou žádost o povolení provozu VHP
 • výpis z obchodního rejstříku a prohlášení provozovatele, že je právnickou osobou bez zahraniční majetkové účasti. V předmětu činnosti musí být mimo jiné uvedeno „provozování VHP“
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • plná moc pro osobu, která zastupuje provozovatele ve věci vyřízení žádosti
 • smlouva s odpovědnou osobou odpovídající za zákaz vstupu do herny či provozovny osobám mladších 18 let
 • potvrzení o složení jistoty ve výši 2 mil. Kč v bance (ne starší 24 měsíců)
 • výpis z osvědčení o provozuschopnosti VHP
 • herní plán VHP
 • návod na hru
 • návštěvní řád herny
 • prokázání způsobu nabytí VHP
 • stálé umístění VHP + smlouva  s uživatelem těchto prostor
 • uvedení období, na které má být povolení vydáno
 • způsob manipulace s VHP
 • zajištění odborného servisu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Individuální žádost, která splňuje podmínky zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše správního poplatku za podání žádosti o povolení provozu VHP činí 5 000 Kč.

Poplatek je splatný bez vyměření před vydáním rozhodnutí o povolení provozu VHP poštovní poukázkou nebo na účet vedený u České spořitelny, a.s., Praha 5, č. účtu 19-2000861379/0800, variabilní symbol 1361. Rozhodnutí je vydáno až na základě připsané platby na účet (výpis z účtu).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popř. do 60 dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodu uvědomit.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádnou elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška hl. m. Prahy č. 10/2015, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry
Vyhláška MF č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška hl. m. Prahy č. 10/2015, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Provozovatel může proti rozhodnutí o povolení provozu VHP podat do 15 dnů od převzetí rozhodnutí odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím správního orgánu, tj. ekonomického odboru Úřadu městské části Praha 16, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

V případě nezaplacení správního poplatku není vydáno povolení k provozu VHP. V případě nedodržení podmínek vydaného povolení je postupováno podle § 43 a § 48 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další zdroje informací nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Tišlová Marta

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

19.4.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

19.4.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 28.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 19.04.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 11266 x
Vytisknout