Správní poplatek za povolení tomboly

Správní poplatek za povolení tomboly

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Správní poplatek za povolení tomboly

4. Základní informace k životní situaci

Správní poplatek z tomboly je součástí zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a řídí se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Splatný je vždy před vydáním rozhodnutí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Provozovatelem - poplatníkem může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Povinností poplatníka je včas a řádně zaplatit správní poplatek před vydáním rozhodnutí správci poplatku, tj. odboru ekonomickému Úřadu městské části Praha 16, jmenovat nejméně tříčlennou komisi, loterního zástupce. Povinností komise je zajišťovat řádný průběh tomboly, sepsat protokol o slosování se seznamem vyhrávajících losů. Opis tohoto zápisu je provozovatel povinen zaslat do 20 dnů ode dne skončení tomboly příslušnému úřadu městské části hl. m. Prahy, kterému tombolu ohlásil.

Ohlášení podléhají tomboly, u nichž výše herní jistiny činí více než 100.000 Kč (§61-64 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách), s tím, že provozovatel u této tomboly musí zajistit notáře.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Provozovatel je povinen požádat o vydání povolení k provozování tomboly před konáním  příslušné akce osobně na  Odboru ekonomickém Úřadu městské části Praha 16. Správce poplatku zkontroluje počet tombolových lístků - losů uváděných v žádosti. Losy jsou opatřeny pořadovými čísly; do slosování se zahrnou pouze prodané losy a výhry se vydávají v den a místě slosování. 

Provozovatel je povinen zaplatit správní poplatek v hotovosti na pokladně Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha 16 nebo na účet MČ Praha 16 č. 19-2000861379/0800. V žádosti o povolení tomboly uvádí tříčlennou komisi (včetně adres jednotlivých členů), a zajistí si notáře.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.
Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost provozovatele musí obsahovat

  • název a sídlo provozovatele, IČ, telefon popř. fax, e-mail
  • místo a datum konání akce s tombolou
  • přesný počet losů daných do prodeje a cena jednoho losu (násobkem je herní jistina)
  • účel využití výtěžku tomboly
  • počet cen daných do tomboly a jejich hodnotu (úhrnná hodnota cen nesmí být menší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny
  • lhůta pro předložení vyúčtování tomboly a výtěžku akce
  • tříčlenná komise (uvést - jméno, příjmení, adresa)
  • uvést notáře

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Správce poplatku, kterým je Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16, obdrží žádost od provozovatele o povolení tomboly.

Žádost o povolení tomboly (doc, 51 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je stanoven dle znění zákona o správních poplatcích ve znění položky 21 zákona č. 634/2004 Sb.

Předmětem výhry mohou být u věcných loterií a tombol věci movité s vyloučením peněz, vkladních knížek a cenných papírů s okamžitým vyplacením výher.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro uplatnění práva na výhru u provozovatele nesmí být kratší než 30 dnů a delší než 90 dnů ode dne následujícího po slosování. Nebude-li právo na výhru v této lhůtě u provozovatele uplatněno, zaniká.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádnou elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 186/2016  Sb., o hazardních hrách
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy

Související předpisy nejsou stanoveny.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další zdroje informací nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Burgerová Anna 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.6.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.6.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 28.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 26.06.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 11319 x
Vytisknout