Stanovisko ke stavbě z hlediska životního prostředí

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

V žádosti se uvede místo a název stavby a jméno a adresa žadatele (viz. bod 5).

K žádosti se přiloží: 

projektová dokumentace stavby nebo její části, které budou zejména popisovat vliv stavby na jednotlivé složky životního prostředí. Nutné je v dokumentaci uvést:
  • způsob nakládání s odpady z výstavby, přehled vznikajících odpadů, jejich předpokládané množství a způsob jejich likvidace,
  • situační výkresy, např. koordinační situaci se zákresem navrhované stavby a napojením na sítě, 
  • je-li součástí stavby zdroj znečišťování ovzduší, pak k tomuto zdroji doložit potřebné informace - typ, výrobce, umístění, palivo, příkon, emisní třída, způsob odvodu spalin a přívodu vzduchu, 
  • informace o tom, jakým způsobem se stavba dotkne zeleně; budou-li dotčeny dřeviny, jejich zákres v situaci, 
  • návrh sadových úprav (nepožaduje se pro výstavbu rodinných domů a dalších staveb menšího rozsahu),
  • popis likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch a napojení na sítě vodovodu a kanalizace; k tomu přiložit i odpovídající výkresy se zakreslením všech sítí a způsobu likvidace dešťových vod a zapracování posouzení, že navržené řešení likvidace dešťových vod neovlivní okolní pozemky a stavby na nich (vodoprávní úřad upozorňuje na platné normy ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod a  TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami, podle kterých je potřeba při výpočtech a návrzích postupovat),
  • informaci o tom, zda stavbou, zařízením či činností, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, mohou být ovlivněny vodní poměry (zejména zda se stavba nachází v záplavovém území vodního toku, ochranném pásmu vodního zdroje a v II. ochranném pásmu vodárny Podolí) – k těmto stavbám, zařízením a činnostem se pak vydává vodoprávní souhlas (viz. životní situace Souhlas vodoprávního úřadu)
  • případě zateplování obytných budov uvést opatření na ochranu rorýsů a netopýrů, jiřiček.


Doporučujeme uvést i případná předchozí se záměrem související vyjádření nebo rozhodnutí oddělení životního prostředí.

Projektovou dokumentaci je třeba předkládat ve stejném rozsahu, jako ke stavebnímu řízení.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o stanovisko ke stavbě (pdf, 295 kb).
Formulář v tištěné podobě je k dispozici na oddělení životního prostředí.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění