Stavební povolení

Stavební povolení

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Stavební povolení

4. Základní informace k životní situaci

Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li stavební zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Postup při přezkumu žádosti, podmínky pro vydání stavebního povolení a postup stavebního úřadu jsou stanoveny v § 110 – 115 stavebního zákona.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři včetně stanovených příloh.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, a to následovně:

  • stavby na katastrálním území Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle a Lochkov
    kanceláře č. 5 a 6 v přízemí budovy úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23, Praha-Radotín, tel. 234 128 266, 234 128 268, 234 128 269,  234 128 270, 234 128 263
    úřední hodiny pondělí, středa  8.00-12.00 a 13.00-18.00, pátek 8.00-12.00 
  • stavby na katastrálním území Zbraslav, Lipence a Lahovice
    (detašované pracoviště) kanceláře v přízemí budovy Úřadu městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, Praha-Zbraslav, tel.: 257 922 040, 257 924 247
    úřední hodiny pondělí, středa  8.00-12.00 a 13.00-18.00, pátek 8.00-12.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přílohy žádosti o povolení stavby jsou stanoveny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře úseku výstavby

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky za vydání stavebního povolení upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 Sazebníku správních poplatků. Úhradu je možno provést poštovní poukázkou, přímou platbou na úřadu, případně bezhotovostním převodem z účtu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Účastníkem stavebního řízení je pouze

a) stavebník
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem 
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno
g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním řízení

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti, případně stavební úřad zjistí, že v projektové dokumentaci nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, či projektová dokumentace není v souladu s požadavky dotčených orgánů, s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, vyzve stavebníka k odstranění nedostatků a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
Územní plán hlavního města Prahy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním učiněným u odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16. Odvolacím orgánem je Magistrát hlavního města Prahy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Správní delikty a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení může zpracovat pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu – zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Pro další informace se můžete obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Jiné zdroje nejsou stanoveny.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Územní souhlas
Užívání dokončené stavby

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí

26. Kontaktní osoby

Pracovníci odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23.3.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

23.3.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 26.02.2014 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 15857 x
Vytisknout