Udělení státního občanství České republiky

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žadatel na úřadě předloží:
 • ŽÁDOST (průvodní dopis) (§ 18),
 • ŽIVOTOPIS-MOTIVAČNÍ DOPIS (§ 19) - vypracovaný volnou formou v českém jazyce, ve kterém uvedete zejména údaje o pobytu na území ČR, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, pracovní nebo jiné výdělečné činnosti a studiu v ČR, rodinném a společenském životě
 • DOTAZNÍK (vyplní pracovník úřadu s žadatelem)
 • RODNÝ LIST žadatele, (popř. RODNÉ LISTY dětí),
 • ODDACÍ LIST nebo doklad o vzniku partnerství,
 • doklad o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství,
 • úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
 • doklad o absolvování zkoušky znalosti českého jazyka, základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně společenských , zeměpisných a historických reáliích České republiky,
 • §20 - doklad prokazující pobyt na území České republiky a jeho pobyty v zahraničí,
 • POTVRZENÍ, která nejsou starší 30 dnů o neexistenci nedoplatků v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky (Finanční úřad pro Prahu 5, Peroutkova 61, Praha 5) ani orgánů Celní správy České republiky (Celní úřad pro hl. m. Prahu, Washingtonova 7, Praha 1) (včetně dětí do 18 let) – za poslední 3 roky,
 • potvrzení o tom, že je příjemcem starobního důchodu,
 • doklady, které prokazují příjmy manžela nebo partnera (pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán),
 • doklady, že disponuje příjmy ze zahraničí,
 • potvrzení o zaměstnání včetně informace o výši příjmu,
 • pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání,
 • potvrzení o studiu,
 • poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium,
 • § 77 – potvrzení o neexistenci nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení (pouze žadatelé starší 18 let) – za poslední 3 roky a na veřejném zdravotním pojištění (včetně dětí do 18 let) – za poslední 3 roky.
Úřad s žadatelem vyplní dotazník a žádost zašle spolu se svým stanoviskem a s doklady stanovenými tímto zákonem nejpozději do 30 dnů od jejího podání ministerstvu. Správní řízení o udělení státního občanství je zahájeno dnem, kdy žádost došla ministerstvu, a to pak o žádosti rozhodne do 180 dnů od zahájení správního řízení.
Fyzická osoba, které bylo uděleno státní občanství České republiky, nabývá státní občanství České republiky podle § 27 dnem složení tohoto slibu: "Slibuji na svou čest věrnost České republice. Slibuji, že budu dodržovat její Ústavu a ostatní zákony České republiky". Státoobčanský slib se skládá slavnostně a veřejným způsobem před ředitelem krajského řadu, v hlavním městě Praze před tajemníkem úřadu městské části.
Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

•Zletilá fyzická osoba platí správní poplatek při podání žádosti ve výši 2 000 Kč 
•Nezletilá fyzická osoba platí správní poplatek při podání žádosti ve výši 500 Kč
•Azylant platí správní poplatek při podání žádosti ve výši 500 Kč

Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek v prvním případě až na částku 500 Kč, v ostatních dvou uvedených případech až na částku 100 Kč.

Stručně Úplné znění