Udělení vyjádření orgánu ochrany Zemědělského půdního fondu k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 2. patro.
Úřední hodiny.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vyplněnou žádost, kterou naleznete ve formulářích Oddělení životního prostředí a dále náležitosti žádosti o vyjádření, které jsou stanoveny v § 7 odst. 6 zákona. K žádosti žadatel připojí:
a) zákres navrhované trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí do snímku katastrální mapy se zobrazením jednotlivých dotčených parcel půdy patřící do ZPF podle katastrálních území,
b) údaje o hydrologických a odtokových poměrech,
c) údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest,
d) údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků a jejich zatřídění do tříd ochrany v případě, kde je možné alternativní umístění tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, a
e) stručné údaje o technickém řešení stavby.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vyjádření k návrhům tras
Formulář v tištěné podobě je k dispozici na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek není stanoven.
Stručně Úplné znění