Udělení vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí

Udělení vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí podle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), v platném znění (zákon)
1. Identifikační číslo
Bude doplněno
 2. KódBude doplněno
 3. Název životní situaceUdělení vyjádření orgánu ochrany ZPF k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí podle § 7 odst. 4 zákona 
4. Základní informace k životní situaci Stavebník tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí je povinen navrhnout umístění stavby tak, aby z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám ZPF, a zároveň vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na tento fond.
K návrhu tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí se vždy vyjádří orgán ochrany ZPF, přičemž ve svém vyjádření navrhne opatření k zajištění ochrany ZPF; vyjádření je předběžnou informací podle správního řádu k podmínkám pro vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
Vyjádření orgánu ochrany ZPF není třeba,
a) má-li se stavba trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí uskutečnit na plochách vymezených pro tento účel platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem nebo jsou-li podmínky pro umístění tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí stanoveny regulačním plánem,
b) jsou-li součástí řešení obsaženého v dokumentaci jiných staveb, pro které byl vydán souhlas s odnětím podle § 9, návrhy tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah nebo vodních cest a jejich součástí,
c) jedná-li se o návrh úpravy tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, nebo
d) jedná-li se o úpravy nivelety, šířky a parametrů oblouků stávajících nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednatPísemnou žádost o udělení vyjádření orgánu ochrany ZPF k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástípodává žadatel=osoba, v jejímž zájmu je navrhovaná trasa vedení, nebo zplnomocněný zástupce žadatele.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situacePodáním písemné žádosti na podatelně Úřadu městské části Praha 16 nebo jejím zasláním poštou, případně podáním žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu elpodatelna@praha16.eu (základní informace o elektronickém podání viz elektronická podatelna).
Dále lze žádost podat prostřednictvím datové schránky (max. velikost datové zprávy 10 MB a použitý formát pdf, PDF/A, html/htm, txt, rtf, doc, xls, ppt, jpg/jpeg/jfif, png, tiff nebo gif).
 8. Na které instituci životní situaci řešitOrgánem ochrany zemědělského půdního fondu je na území hlavního města Prahy úřad městské části, v jehož správním obvodu leží zemědělský půdní fond, který má být daným návrhem dotčen.
Pro správní obvod Praha 16, resp. pro katastrální území Lahovice, Lipence, Lochkov, Malá Chuchle, Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav je tímto orgánem oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.
Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16 uděluje podle § 7 odst. 4 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod Prahy 16.
Magistrát hl. m. Prahy uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a jejich součástí, přesahuje-li trasa území, v němž vykonává působnost úřad městské části, a nejde-li o případ uvedený v § 17 písm. c) zákona.
Magistrát hl. m. Prahy uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras celostátních drah a jejich součástí, které nepřesahují území Hlavního města Prahy, a k návrhům tras pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, které nepřesahují území Hlavního města Prahy a přesahují správní obvod městské části.
Ministerstvo životního prostředí uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, které se nacházejí na území dvou a více krajů.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešitObraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 2. patro.
Úřední hodiny.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebouVyplněnou žádost, kterou naleznete ve formulářích oddělení životního prostředí a dále náležitosti žádosti o vyjádření, které jsou stanoveny v § 7 odst. 6 zákona. K žádosti žadatel připojí:
a) zákres navrhované trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí do snímku katastrální mapy se zobrazením jednotlivých dotčených parcel půdy patřící do ZPF podle katastrálních území,
b) údaje o hydrologických a odtokových poměrech,
c) údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest,
d) údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků a jejich zatřídění do tříd ochrany v případě, kde je možné alternativní umístění tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, a
e) stručné údaje o technickém řešení stavby. 
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozicižádost o vyjádření k návrhům tras
Formulář v tištěné podobě je k dispozici na oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhraditSprávní poplatek není stanoven.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Po předložení veškerých požadovaných dokladů bez zbytečného odkladu, obvykle do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Všichni vlastníci a nájemci dotčených pozemků.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadoványV případě potřeby si může orgán ochrany ZPF vyžádat další podklady.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít viz. bod 7
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
(vyhledávání v zákonech zde)
 18. Jaké jsou související předpisyZákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňujíOpravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
Na vydání vyjádření se nevztahují obecné předpisy o správním řízení, proto se přímo odvolat nelze. Vyjádření je předběžnou informací podle správního řádu k podmínkám souhlasu k odnětí půdy ze ZPF. Proti vydanému souhlasu (nesouhlasu) je možno se odvolat v rámci řízení podle zvláštních předpisů (stavebního zákona), tj. odvoláním proti rozhodnutí, jehož je souhlas závaznou součástí.
Proti rozhodnutí o finančním odvodu za odnětí, které vydá orgán ochrany ZPF po nabytí právní moci rozhodnutí podle zvláštních předpisů (územního rozhodnutí, stavebního povolení), jehož byl souhlas součástí, se lze odvolat k Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy podáním u oddělení životního prostředí ÚMČ Praha 16.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnostiNesplněním stanovených podmínek se žadatel vystavuje postihu dle zvláštních předpisů (např. stavební zákon, vodní zákon, atd.).
 21. Další informaceMůžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí.
 22. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo životního prostředí ČR
 23. Související životní situace a návody jak je řešit Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
 24. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16
 25. Kontaktní osoba Suchan Milan, Ing.
 26. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 19.6.2015
 27. Popis byl naposledy aktualizován19.6.2015
 28. Datum konce platnosti popisuKonec platnosti popisu není stanoven.
 29. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace Následuje řešení životní situace
Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Zveřejněno: 19.06.2015 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 5125 x
Vytisknout