Úprava poměrů nezletilého dítěte pro dobu před a po rozvodu rodičů nebo nesezdaných rodičů

Úprava poměrů nezletilého dítěte pro dobu před a po rozvodu rodičů nebo nesezdaných rodičů

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Úprava poměrů nezletilého dítěte pro dobu před a po rozvodu rodičů nebo nesezdaných rodičů

4. Základní informace k životní situaci

Úpravu poměrů k nezletilému je vhodné provést např. u rodičů:
a) nezletilých dětí, kteří spolu nežijí nebo nevedou společnou domácnost
b) kdy je narušeno jejich soužití, a tím i normální výkon rodičovských práv a povinností vůči dětem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občan způsobilý k právním úkonům

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokud nastane výše uvedená situace, je vhodné se obrátit na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde může příslušná pracovnice poradit a předat vzor návrhu k soudu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řízení na úpravu poměrů je zahájeno dnem, kdy je soudu návrh doručen (osobně nebo poštou). Pro rodiče, jejichž dítě se zdržuje v místě bydliště na správním území na Prahy 16, se jedná o Obvodní soud pro Prahu 5.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16 poskytuje konzultace a vzory návrhu. Návrh se podává Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor sociální, náměstí Osvoboditelů 732, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor návrhu je k dispozici v tištěné podobě na Odboru sociálním, Oddělení péče o rodinu a dítě Úřadu městské části Praha 16.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Soudní poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty stanoveny nejsou. Opatrovnický soud, který úpravu poměrů řeší, by měl soudní jednání nařídit neodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Účastníky řízení jsou rodiče dítěte, jejich právní zástupci a kolizní opatrovník určený soudem, který zastupuje zájmy nezletilého dítěte.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Na základě nařízení soudu jsou účastníci řízení povinni dodat veškeré podklady, které vyžaduje soud.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 občanský zákoník
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
Zákon 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně je možné podat v zákonem stanovené lhůtě odvolání prostřednictvím soudu prvého stupně. Věc je poté řešena soudem odvolacím.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Pokud je dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů, má právo se stýkat s druhým rodičem. Osobní styk rodiče s dítětem je upraven v § 887 - § 891 NOZ. Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství je dále stanoven Novým občanským zákonem v § 906 a následujících. V tomtéž zákoně je v § 907 odstavci 3 psáno, že soud může svěřit dítě do střídavé výchovy obou rodičů. Přičemž bere zřetel rovněž ke schopnosti rodičů dohodnout se na výchově rodičů.

Pro další dotazy se můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor sociální.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Občanské poradny, advokátní kanceláře, linky důvěry, atd.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou k dispozici.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociální Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Lucie Beranová, DiS.
Mgr. Nadežda Mastíková
Vladimíra Steffanová, DiS.
Bc. Lenka Veselá, DiS.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23.3.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

30.9.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Soud při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů především sleduje zájem dítěte. Přihlíží k osobnosti dítěte, zejména k jeho vlohám, schopnostem a vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovným schopnostem a odpovědnosti rodičů, stabilitě budoucího výchovného prostředí, bytovým poměrům, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení rodiče. 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí má jako orgán sociálně právní ochrany dětí u soudního řízení funkci kolizního opatrovníka. Žádný z rodičů nemůže zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů. Orgán sociálně právní ochrany vystupuje vždy v zájmu dítěte, dbá na jeho blaho, práva a oprávněné zájmy.

Zveřejněno: 03.04.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 30.09.2019 – Eva Javorská ; Přečteno 15406 x
Vytisknout