Uzavření manželství státního občana České republiky nebo bezdomovce (osoby bez státního občanství) v cizině – vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Na úřadě předložte písemnou žádost o vydání "Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství" a stanovené doklady k jeho vydání.

Těmito doklady jsou:
  • občanský průkaz nebo cestovní doklad ČR, jde-li o státního občana ČR, anebo povolení k pobytu pro cizince vydaný cizineckou policií ČR v případě, že jde o osobu bez státního občanství,
  • výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a o místu trvalého pobytu, nepředkládá-li žadatel občanský průkaz, nebo úřední doklad o bydlišti a osobním stavu vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině, (opatřený náležitými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka),
  • úmrtní list zemřelého manžela,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství; byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu),
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů,
  • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
  • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
  • úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera,
  • rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii).

Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana ČR nebo bezdomovce, předkládá tento písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení, písemnou žádost o vydání vysvědčení a přiloží shora uvedené doklady.

Na vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatele se uvádějí i údaje muže či ženy, se kterým má být manželství uzavřeno. Za tím účelem je třeba sdělit matričnímu úřadu jeho jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

Informaci o postupu při zajištění vyššího ověření dokladů, které byly vydány matričními úřady v ČR, poskytne na žádost kterýkoli matriční úřad.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Pro písemnou žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství není stanoven předepsaný formulář. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na závazně stanoveném tiskopisu, který je vícejazyčný (čeština, angličtina, němčina, ruština).

Doporučujeme ověřit u příslušných úřadů v cizině, před kterými bude uzavřeno manželství, zda u tohoto dokladu bude vyžadován úřední překlad do příslušného jazyka či nikoli.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti činí 500 Kč a hradí se v hotovosti matričnímu úřadu, který jej vydal.
Stručně Úplné znění