Uzavření manželství státního občana České republiky nebo bezdomovce (osoby bez státního občanství) v cizině – vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Uzavření manželství státního občana České republiky nebo bezdomovce (osoby bez státního občanství) v cizině – vydání vysvěení o právní způsobilosti k uzavření manželství

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Uzavření manželství státního občana České republiky nebo bezdomovce (osoby bez státního občanství) v cizině – vydání vysvěení o právní způsobilosti k uzavření manželství

4. Základní informace k životní situaci

Občan České republiky nebo osoba bez státního občanství, která má na území povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo před zastupitelským úřadem České republiky v cizině. Způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti se řídí právem státu, jehož je osoba příslušníkem. Forma uzavření manželství se řídí právem místa, kde se manželství uzavírá.

Pokud bude manželství uzavíráno před zastupitelským úřadem ČR v cizině, je třeba předložit kromě stanovených dokladů k uzavření manželství i vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Bude-li uzavíráno manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu, doporučujeme předem zjistit, které doklady je nutné k uzavření manželství předložit, případně jaká vyšší ověření bude orgán cizího státu, před kterým bude manželství uzavřeno, na požadovaných dokladech vyžadovat a zda a jakým způsobem je nutné předkládané doklady přeložit do úředního jazyku země, kde bude manželství uzavřeno.

Orgány cizích států požadují nejčastěji k uzavření manželství na snoubencích - cizincích matriční doklady a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost

 • státního občana České republiky nebo
 • bezdomovce, nebo
 • jimi zplnomocněné fyzické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osobně podejte žádost o vydání dokladu "Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství".

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavte se na příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu chcete uzavřít manželství.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá na žádost občana ČR matriční úřad příslušný dle trvalého, případně posledního trvalého bydliště žadatele v ČR.

Pokud žadatel v ČR nikdy trvalý pobyt neměl, vydá vysvědčení Úřad městské části Praha 1.

Zdržuje-li se občan trvale v cizině, může mu vysvědčení vydat i zastupitelský úřad ČR.

Matriční úřad Praha 16 je příslušný k vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pokud máte v jeho správním obvodu trvalý pobyt. Do správního obvodu matričního úřadu Praha 16patří: Lahovice, Lipence, Lochkov, Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín. 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte písemnou žádost o vydání "Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství" a stanovené doklady k jeho vydání.

Těmito doklady jsou:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad ČR, jde-li o státního občana ČR, anebo povolení k pobytu pro cizince vydaný cizineckou policií ČR v případě, že jde o osobu bez státního občanství
 • výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a o místu trvalého pobytu, nepředkládá-li žadatel občanský průkaz, nebo úřední doklad o bydlišti a osobním stavu vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině, (opatřený náležitými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka)
 • úmrtní list zemřelého manžela
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství; byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera
 • rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii).

Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana ČR nebo bezdomovce, předkládá tento písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení, písemnou žádost o vydání vysvědčení a přiloží shora uvedené doklady.

Na vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatele se uvádějí i údaje muže či ženy, se kterým má být manželství uzavřeno. Za tím účelem je třeba sdělit matričnímu úřadu jeho jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

Informaci o postupu při zajištění vyššího ověření dokladů, které byly vydány matričními úřady v ČR, poskytne na žádost kterýkoli matriční úřad.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro písemnou žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství není stanoven předepsaný formulář. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na závazně stanoveném tiskopisu, který je vícejazyčný (čeština, angličtina, němčina, ruština).

Doporučujeme ověřit u příslušných úřadů v cizině, před kterými bude uzavřeno manželství, zda u tohoto dokladu bude vyžadován úřední překlad do příslušného jazyka či nikoli.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti činí 500 Kč a hradí se v hotovosti matričnímu úřadu, který jej vydal.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jímž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Má-li být vysvědčení o právní způsobilosti použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením opatřit. Podrobné informace o opatření ověření sdělí na požádání matriční úřad, který vysvědčení o právní způsobilosti vydal.

Po uzavření manželství v cizině bude manžel(ka), který(á) je státním občanem České republiky potřebovat oddací list vystavený matričním úřadem v České republice, na jehož základě si žádá o vystavení svých osobních dokladů, tj. občanského průkazu, cestovního pasu, apod. Český oddací list vydá ze zápisu v matriční knize tzv. zvláštní matrika vedená Úřadem městské části Brno-střed, kde se zapisují uzavření manželství státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině.

O zápis do zvláštní matriky je třeba požádat u zastupitelského úřadu České republiky nebo u kteréhokoli matričního úřadu v ČR.

K žádosti se připojí:

 • cizozemský oddací list opatřený předepsanými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka (§ 52 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním); matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou (např. vážný zdravotní stav - hospitalizace v nemocnici apod.)
 • doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká (občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR, osvědčení o státním občanství ČR)
 • další doklady potřebné k ověření správnosti zapisovaných údajů do matriční knihy, (např. rodný list snoubence).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 89/2012 občanský zákoník
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě zamítnutí žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k odboru občanskosprávních agend Magistrátu hlavního města Prahy, a to prostřednictvím Úřadu městské části Praha 16, který napadené rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Co jsou "matriční úřady"?

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. 
Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva vnitra.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik.

26. Kontaktní osoby

Bartušková Jana
Čeřovská Ilona
Chlubnová Petra

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

17.2.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.
Zveřejněno: 28.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 17.02.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 11540 x
Vytisknout