Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Na úřadě předložte tiskopis "Dotazník k uzavření manželství".

Snoubenec, který je občanem České republiky předloží:
 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • případný úmrtní list zemřelého manžela,
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství; byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek, není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu),
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (jde-li o osobu nezletilou starší 16 let),
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (osoba, jejíž způsobilost k právním, úkonům je rozhodnutím soudu omezena nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům).

Snoubenec, který je cizincem předloží:
 • doklad, kterým je možno prokázat totožnost,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (tento doklad nepředkládá občan Slovenské republiky, pokud má na území České republiky povolen trvalý pobyt alespoň dva roky – článek 8, Smlouvy o matrikách a o státním občanství se Slovenskem, viz bod 17),
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno; jsou-li tyto údaje součástí předloženého dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství - potvrzení se nepředkládá,
 •  úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost, uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Dotazník k uzavření manželství (pdf, 38 kB) snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují oba snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář.

Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky - 3 000 Kč.
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2 000 Kč.
 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč.
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem - 500 Kč.

Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.
Stručně Úplné znění