V Praze platí až do odvolání zákaz rozdělávání ohně na místech stanovených nařízením města

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, platí na území Prahy až do odvolání nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na rizikových místech. 

Podle Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, se za místo zvýšeného nebezpečí vzniku považuje:
a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.
Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti: 
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků,
d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.
Nařízení připouští ve výjimečných případech rozdělávání ohně na místech označených písmenem b) /lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru/při splnění těchto podmínek:
a) provozovatel činnosti (organizátor akce) předem vyhodnotí podmínky provozování činnosti s ohledem na místo, dobu a specifika činnosti a prokazatelně nastaví taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru,
b) provozovatel činnosti (organizátor akce) oznámí záměr provedení činnosti na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy před zahájením činnosti,
c) provozovatel činnosti (organizátor akce) zajistí před zahájením činnosti asistenci jednotky požární ochrany, přičemž je povinen řídit se pokyny jejího velitele.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí požáru pro území hl. m. Prahy je zveřejněno na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. 

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 30.6.2019 (pdf, 163 kB) 
Zveřejněno: 03.07.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1480 x
Vytisknout