Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35

Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
SML. 3991/2017/35

kterou podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely strany

1. Městská část Praha 16
se sídlem: Václava Balého 23, 153 00 Praha Radotín
zastoupená: Mgr. Karlem Hanzlíkem, starostou MČ Prahy 16
IČ: 00241598, DIČ: CZ00241598
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha
Číslo účtu: 27-2000861379/0800  
(dále jen „poskytovatel dotace“)

a

2. Radotínský sportovní klub, z. s.
sídlo: U Starého stadionu 2094/11, 153 00 Praha - Radotín
oprávněný zástupce: Rostislav Hrych
právní forma subjektu (IČ): Zapsaný spolek, 45251291
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-9201290287/0100              
(dále jen „příjemce dotace“)

I.
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančních prostředků z rezervy rozpočtu na dotační projekty MČ Praha 16 (Radotín) na rok 2017. Finanční prostředky se poskytují na realizaci projektu v oblasti:
-  volnočasových aktivit
- sportu
- kultury
Název projektu dle žádosti o poskytnutí dotace s přesným vymezením konkrétního účelu, na který jsou finanční prostředky poskytnuty: Pronájem sportovní haly a tělocvičny. 
Výše dotace: 60 000 Kč. 

2. Poskytnutí dotace schválila Rada městské části Praha 16 usn. č. 940/2017 ze dne 22.3.2017 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usn. č. XVI/19/17 ze dne 29.3.2017. 

II.
1. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout příjemci na jeho účet finanční prostředky v souladu se zněním čl. I. této smlouvy do 15 dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Platba bude mít variabilní symbol čísla smlouvy uvedeného v záhlaví této smlouvy.

2. Poskytovatel dotace je oprávněn domáhat se vrácení dotace, jestliže příjemce dotace poruší některý ze závazků uvedených níže v článku III. této smlouvy. 

III.
1. Příjemce dotace dotaci využije pouze k účelu dle čl. I. této smlouvy a v souladu s „Pravidly pro poskytování dotací MČ Praha 16 - Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury“ tak, jak byla schválena usnesením Rady městské části Praha 16 č. 477/2016 ze dne 27.1.2016.

2. Příjemce dotace se zavazuje, že o použití dotace bude vést evidenci a písemně bude poskytovatele o užití dotace informovat formou vyúčtování ke dni 30. 11. daného roku v rámci účetní závěrky. K vyúčtování doloží kopie veškerých účetních (daňových) dokladů.

3. Příjemce dotace se zavazuje vykazovat finanční prostředky odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyčerpat je nejpozději do 30.11. daného roku.

4. Příjemce se zavazuje, že ve svém účetnictví řádně zaúčtuje příjmy a náklady akce, že poskytovateli vyúčtuje pouze účetní doklady související s využitím dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy spolu se stanovenou výší spoluúčasti a že předložené účetní doklady nebudou použity k vyúčtování jiné dotační podpory. 

5. Příjemce dotace se zavazuje předložit poskytovateli dotace řádné vyúčtování dotace formou věcné zprávy o čerpání finančních prostředků do 30.11. daného roku.

6. Příjemce dotace se zavazuje vrátit poskytovateli dotace nejpozději do 31.12. daného roku nerealizovanou část dotace na účet číslo 27 - 2000861379/0800. 

7. Použije-li příjemce dotaci či její část v rozporu s účelem, na který byla podle smlouvy poskytnuta, je povinen vrátit celou dotaci na účet číslo 27 - 2000861379/0800.  

8. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů je poskytovatel dotace oprávněn provádět průběžnou a následnou kontrolu využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy, ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace, včetně výsledků, kterých bylo dosaženo. Ke kontrole je příjemce dotace povinen umožnit ověření využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy a předložit poskytovateli dotace veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace.

9. Příjemce dotace se zavazuje, že strpí dohled nad využitím dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy; při pořádání akce oznámí poskytovateli dotace nejpozději se 14 denním předstihem termín jejího konání a zástupci poskytovatele pak umožní na akci volný vstup.  

10. Příjemce se zavazuje zajistit důstojné podmínky prezentace MČ Prahy 16 v souladu s podmínkami Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze. 

11. Příjemce dotace se zavazuje bez zbytečných odkladů oznámit poskytovateli dotace změnu adresy, sídla, popř. dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li k nim v době účinnosti této smlouvy. Je-li příjemce právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo zrušení s likvidací, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem likvidace dle § 10a odst. 5 písm. k) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

12.Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíce ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně, a to v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

IV.
1. Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou, právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem EU neoprávněně využije nebo zadrží dotaci, je povinen na základě platebního výměru provést odvod – příp. jeho část v rozsahu tohoto porušení – za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele, podle § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). V případě prodlení s jeho vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

2. Příjemce je povinen při odvodu uvádět jako variabilní symbol své IČO (identifikační číslo) nebo r.č. (rodné číslo) v případě, že se jedná o fyzickou osobu.

V.
1. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dále pak příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené MČ Praha 16, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu Magistrát hl. m. Prahy v přenesené působnosti. Proti rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad.

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že všechna ujednání v ní obsažená odpovídají jejich svobodné vůli a neodporují zákonům ani dobrým mravům.

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž příjemce obdrží jeden a poskytovatel tři stejnopisy. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 26.4.2017

Městská část Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík, starosta
poskytovatel finančních prostředků

Radotínský sportovní klub, z.s.
Rostislav Hrych
příjemce finančních prostředků
Zveřejněno: 25.05.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3898 x
Vytisknout