Vydání loveckého lístku

Vydání loveckého lístku

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Vydání loveckého lístku

4. Základní informace k životní situaci

Lovecký lístek je základní předpoklad pro oprávnění k lovu. Druhy loveckých lístků a doba, na kterou je lovecký lístek možno vydat:

 • pro české občany na dobu neurčitou nebo na dobu určitou - 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok
 • pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem: na 1 školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole
 • pro cizince (tj. fyzickou osobu, která nemá na území České republiky trvalý pobyt) na dobu určitou - 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba starší 16 let, která má způsobilost k právním výkonům, složila zkoušku z myslivosti nebo má zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost nebo je absolventem či posluchačem střední nebo vyšší odborné školy, kde je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, a je bezúhonná. U cizinců se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti s přílohami.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na předepsaném tiskopise s přílohami.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na věcně a místně příslušném orgánu státní správy myslivosti (§ 47 odst. 1, § 60 a 69 odst. 6 zákona o myslivosti). Tímto orgánem je, pro správní obvod Praha 16 (k. ú.  Lahovice, Lipence, Lochkov, Radotín, Velká a Malá Chuchle, Zbraslav) odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

Místní příslušnost:

 • podle místa trvalého pobytu uvedeného v OP
 • podle místa, kde se osoba zdržuje (pro cizince a české občany, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, resp. bydliště).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Máte-li trvalý pobyt ve správním obvodu Praha 16, obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 2. patro.
Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Požadované doklady:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách)
 • potvrzení o studiu pro žáky a posluchače odborných škol
 • potvrzení o výkonu povolání nebo funkce na území ČR
 • u cizinců se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině.
 • Doklad o zaplacení pojištění za škodu způsobenou při lovu ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za škodu na věci s limitem plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného. U členů mysliveckých organizací je potvrzením o zaplacení povinného pojištění členský průkaz myslivecké organizace.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání loveckého lístku
Formulář v tištěné podobě je k dispozici u odboru výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku:

 • na 1 den 30 Kč
 • na 5 dní 50 Kč
 • na 30 dní 70 Kč
 • na 6 měsíců 100 Kč
 • na 12 měsíců 150 Kč
 • na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci své funkce  75 Kč
 • na dobu neurčitou 1 000 Kč

Úhrada probíhá na místě v hotovosti v české měně při podání žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k nutnosti doložení výše uvedených dokladů nelze pro podání žádosti využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti - § 47 a 48
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti - § 19
Zákon č. 364/2004 Sb., o správních poplatcích -  položka 13 písm. a), b)
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
(vyhledávání v zákonech zde)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě negativního rozhodnutí se vydává správní rozhodnutí, které musí obsahovat i poučení o odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení takového rozhodnutí u správní orgánu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Kdo loví bez loveckého lístku, dopouští se:

 • přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích, hrozí mu pokuta do 5 000 Kč, zákaz činnosti do 1 roku a propadnutí věci
 • při nepředložení loveckého lístku myslivecké stráži se jedná o přestupek podle § 63 odst. 1 písm. b) zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, s pokutou do výše 30 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Žádné.

22. Další informace

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, tel.: 234 128 430.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Webové stránky Ministerstva zemědělství

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

26. Kontaktní osoba

Nováková Jarmila, Ing.Jíchová Helena Ing. 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

24.3.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

24.3.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Při změně jména, ztrátě nebo odcizení loveckého lístku nelze vydat duplikát neboť zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. a prováděcí vyhláška č. 244/2002 Sb. § 19 odst. 6) neobsahují zmocnění k vydávání duplikátů.

Zveřejněno: 26.02.2014 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 11379 x
Vytisknout