Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Na úřadě předložte:
  • vyplněnou žádost o vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky a předepsané tiskopisy,
  • doklad totožnosti, popř. i písemnou plnou moc osoby, o jejíž státní občanství se jedná,
  • matriční doklady,
  • rodný list,
  • oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství),
  • úmrtní list (je-li žádost podávána za osobu zemřelou),
  • předchozí doklady o státním občanství,
  • domovský list, má-li jej žadatel k dispozici,
  • případně další doklady, kterými lze prokázat státní občanství.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o zjištění státního občanství a vydání osvědčení, prohlášení o státním občanství – oba formuláře obdržíte u úřadu příslušného k podání žádosti.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Výše poplatku za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky činí 100 Kč; platba se uskutečňuje v hotovosti při předání osvědčení nebo potvrzení a nebo složenkou, pokud je žádost podána prostřednictvím matričního úřadu. Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu není zpoplatněno.
Stručně Úplné znění