Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky

Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky

4. Základní informace k životní situaci

Osvědčení, případně potvrzení, o státním občanství České republiky, jsou listiny, kterými se prokazuje státní občanství České republiky.

V osvědčení příslušný krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) konstatuje, že daná osoba je státním občanem České republiky. Potvrzení je vydáváno v případě, že bylo zjišťováno státní občanství České republiky a jsou v něm uvedeny výsledky provedeného šetření.

V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky, v potvrzení o státním občanství České republiky uvede, na základě jakého ustanovení a k jakému datu státní občanství České republiky fyzická osoba nabyla, popřípadě pozbyla.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

V této věci je oprávněna jednat:

 • fyzická osoba zletilá
 • zákonný zástupce dítěte
 • jiná osoba.

Žádost o vydání osvědčení či potvrzení o státním občanství České republiky může podat kterákoliv fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná, a to nejdříve dnem, kdy nabyde zletilosti. Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce. Žádost může podat i jiná osoba, která prokáže právní zájem na zjištění státního občanství dotčené osoby, a to například z titulu blízkého příbuzenského poměru k osobě, jejíž občanství je zjišťováno.

O vydání osvědčení o státním občanství České republiky může požádat i fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní republiky, a která v průběhu roku 1993 nabyla volbou státní občanství Slovenské republiky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání osvědčení či potvrzení o státním občanství České republiky podejte v Praze u úřadu městské části (u krajského úřadu, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava u magistrátů těchto měst) nebo u matričního úřadu (tj. u obecního úřadu, městského úřadu, v územně členěných statutárních městech u úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části, pro územní vojenské újezdy u újezdního úřadu, určeného podle zákona o matrikách, jménu a příjmení) příslušného podle místa trvalého, resp. posledního trvalého pobytu na území ČR osoby, o jejíž státní občanství se jedná.

Pokud dotyčná osoba na území ČR nikdy trvalý pobyt neměla, žádost se podává na Úřadu městské části Praha 1. Žádost lze podat prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině.

Pokud máte trvalý pobyt ve správním obvodu Praha 16 můžete žádost podat prostřednictvím Úřadu městské části Praha 16.  Do správního obvodu Praha 16 patří: Lahovice, Lipence, Lochkov, Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín. 
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

 • vyplněnou žádost o vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky a předepsané tiskopisy
 • doklad totožnosti, popř. i písemnou plnou moc osoby, o jejíž státní občanství se jedná
 • matriční doklady
  • rodný list
  • oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství)
  • úmrtní list (je-li žádost podávána za osobu zemřelou)
  • předchozí doklady o státním občanství
  • domovský list, má-li jej žadatel k dispozici
 • případně další doklady, kterými lze prokázat státní občanství.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zjištění státního občanství a vydání osvědčení, prohlášení o státním občanství – oba formuláře obdržíte u úřadu příslušného k podání žádosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše poplatku za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky činí 100 Kč; platba se uskutečňuje v hotovosti při předání osvědčení nebo potvrzení a nebo složenkou, pokud je žádost podána prostřednictvím matričního úřadu. Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je maximálně 60 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu oddělení státního občanství a matrik odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra: obcanmat@mvcr.cz nebo imala@mvcr.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky (zejména § 20 a 24)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky lze podat prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal k Ministerstvu vnitra nebo k Magistrátu hlavního města Prahy, pokud rozhodnutí vydal některý z úřadů městských částí v Praze.
Pokud rozhodnutí vydal Magistrát města Ostravy, Brna nebo Plzně, je odvolacím orgánem krajský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje v čestném prohlášení u správního orgánu může být za podmínek stanovených v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kvalifikováno jako přestupek proti pořádku ve státní správě, za který lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva vnitra.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik.

26. Kontaktní osoby

Bartušková Jana
Čeřovská Ilona
Chlubnová Petra

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

17.2.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 11.10.2010 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 17.02.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 8925 x
Vytisknout