Vydání rybářského lístku


Vydání rybářského lístku

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Vydání rybářského lístku

4. Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel, případně jeho zákonný zástupce, v případě, že žadatel je mladší 15 let, který má osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský lístek a trvalé bydliště na území Městské části Praha 16, v Radotíně.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti s přílohami (osvědčením o získané kvalifikaci, případně v minulosti vydaným rybářským lístkem, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo jeho zástupce nebo na rybářskou stráž a doklad o zaplacení správního poplatku – možnost vydání na místě).

V případě, že žadatel je cizincem, předloží k žádosti platný rybářský lístek nebo licenci vydanou v zemi, jejímž je občanem, případně pak osvědčení o kvalifikaci.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na předepsaném tiskopise spolu s přílohami, a to osobně na pracovišti Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Pokud máte trvalé bydliště na území Městské části Praha 16 (Radotín), obraťte se na Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha.Radotín, 2. patro.
Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • občanský průkaz nebo pas
  • osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek v případě dalšího lístku
  • cizinec se prokazuje (dříve vydaným rybářským lístkem, jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, osvědčením o kvalifikaci, případně pak rybářským lístkem nebo licencí vydanou v zemi, jejímž je občanem).

Děti do 15 let musí mít na žádosti souhlas zákonného zástupce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání rybářského lístku
Formulář v tištěné podobně je k dispozici na odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Placení hotově na místě při podání žádosti.
Správní poplatky položka 14 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění:

  • 1 rok   100 Kč
  • 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce  50 Kč
  • 3 roky  200 Kč
  • 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce  100 Kč
  • 10 let   500 Kč
  • 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce  250 Kč

Vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž, prokáží se tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vydání rybářského lístku se vyřizuje na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k nutnosti doložení výše uvedených dokladů nelze využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě negativního rozhodnutí se vydává správní rozhodnutí, které musí obsahovat i poučení o odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení takového rozhodnutí u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Na území hl. m. Prahy projednávají přestupky (§ 30) a správní delikty  (§ 31) dle zákona o rybářství městské části hl. m. Prahy.
Přestupky mohou být řešeny také dle § 35 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

21. Nejčastější dotazy

Jaké jsou potřebné doklady – viz bod 10.
Jaké jsou poplatky – viz bod 12.

22. Další informace

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, tel. 234 128 430.
Informace poskytnou i organizační složky rybářských svazů.
Webové stránky Českého rybářského svazu.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Webové stránky Ministerstva zemědělství.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Žádné.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

26. Kontaktní osoba

Nováková Jarmila, Ing.Jíchová Helena Ing. 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

24.3.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

24.3.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Při změně jména, ztrátě nebo odcizení rybářského lístku nelze vydat duplikát neboť zákon o rybářství č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhláška  č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství § 10 neobsahují zmocnění k vydávání duplikátů. Vydávání a odebírání rybářských lístků je v kompetencích všech městských částí hl. m. Prahy.

Zveřejněno: 26.02.2014 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 12238 x
Vytisknout